1 Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ustani, i siđi u kuću lončarevu, i ondje ću ti kazati riječi svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada siđoh u kuću lončarevu, i gle, on rađaše posao na svom kolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I pokvari se u ruci lončaru sud koji građaše od kala, pa načini iznova od njega drugi sud, kako bijaše volja lončaru da načini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne mogu li činiti od vas kao ovaj lončar, dome Izrailjev? govori Gospod; gle, što je kao u ruci lončarevoj, to ste vi u mojoj ruci, dome Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad bih rekao za narod i za carstvo da ga istrijebim i razorim i zatrem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako se obrati narod oda zla, za koje bih rekao, i meni će biti žao sa zla, koje mišljah da mu učinim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad bih rekao za narod i za carstvo da ga sazidam i nasadim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako učini što je zlo preda mnom ne slušajući glasa mojega, i meni će biti žao dobra koje rekoh da mu učinim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato sada reci Judejcima i Jerusalimljanima govoreći: ovako veli Gospod: evo spremam na vas zlo, i mislim misli na vas; vratite se dakle svaki sa svojega puta zloga, i popravite putove svoje i djela svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A oni rekoše: nema ništa od toga, nego ćemo ići za svojim mislima i činićemo svaki po misli srca svojega zloga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato ovako govori Gospod: pitajte po narodima je li ko čuo tako što? grdilo veliko učini djevojka Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ostavlja li snijeg Livanski sa stijene moja polja? ostavljaju li se vode studene, koje teku?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A narod moj mene zaboravi, kadi taštini, i spotiču se na svojim putovima, na starijem stazama, da hode stazama puta neporavnjena,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Da bih obratio zemlju njihovu u pustoš, na vječnu sramotu, da se čudi ko god prođe preko nje i maše glavom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kao ustokom razmetnuću ih pred neprijateljem; leđa a ne lice pokazaću im u nevolji njihovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A oni rekoše: hodite da smislimo što Jeremiji, jer neće nestati zakona svešteniku ni svjeta mudarcu ni riječi proroku; hodite ubijmo ga jezikom i ne pazimo na riječi njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pazi na me, Gospode, i čuj glas mojih protivnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Eda li će se zlo vratiti za dobro, kad mi kopaju jamu? Opomeni se da sam stajao pred tobom govoreći za njihovo dobro, da bih odvratio gnjev tvoj od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato predaj sinove njihove gladi i učini da izginu od mača, i žene njihove da budu sirote i udove, i muževi njihovi da se pogube, mladiće njihove da pobije mač u boju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Neka se čuje vika iz kuća njihovijeh, kad dovedeš na njih vojsku iznenada; jer iskopaše jamu da me uhvate, i zamke namjestiše nogama mojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ti, Gospode, znaš sve što su naumili meni da me ubiju, nemoj im oprostiti bezakonja ni grijeha njihova izbrisati ispred sebe; nego neka popadaju pred tobom, u gnjevu svom radi suprot njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga