1 A ovo su riječi u poslanici koju posla prorok Jeremija iz Jerusalima k ostatku starješina zarobljenijeh i sveštenicima i prorocima i svemu narodu što ga preseli Navuhodonosor iz Jerusalima u Vavilon,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pošto otide iz Jerusalima car Jehonija i carica i dvorani i knezovi Judini i Jerusalimski, i drvodjelje i kovači,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Po Elasi sinu Safanovu i Gemariji sinu Helkijinu, koje sla Sedekija car Judin u Vavilon k Navuhodonosoru caru Vavilonskom; i u knjizi govoraše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev, svemu roblju koje preselih iz Jerusalima u Vavilon:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gradite kuće i sjedite u njima; sadite vrtove i jedite rod njihov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ženite se i rađajte sinove i kćeri; i sinove svoje ženite, i kćeri svoje udajite, neka rađaju sinove i kćeri, i množite se tu i ne umaljujte se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I tražite dobro gradu, u koji vas preselih, i molite se za nj Gospodu, jer u dobru njegovu biće vama dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: nemojte da vas varaju vaši proroci što su među vama i vaši vrači, i ne gledajte na sne svoje što sanjate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer vam oni lažno prorokuju u moje ime, ja ih nijesam poslao, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer ovako veli Gospod: kad se navrši u Vavilonu sedamdeset godina, pohodiću vas, i izvršiću vam dobru riječ svoju da ću vas vratiti na ovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada ćete me prizivati i ići ćete i molićete mi se, i uslišiću vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svijem srcem svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I daću vam se da me nađete, govori Gospod, i vratiću roblje vaše, i sabraću vas iz svijeh naroda i iz svijeh mjesta u koja sam vas razagnao, govori Gospod, i dovešću vas opet na mjesto, odakle sam vas iselio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer rekoste: Gospod nam podiže proroke u Vavilonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer ovako veli Gospod za cara koji sjedi na prijestolu Davidovu i za sav narod koji stoji u ovom gradu, za braću vašu što ne otidoše s vama u ropstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću pustiti na njih mač, glad i pomor, i učiniću ih da budu kao smokve rđave, koje se ne mogu jesti, kako su rđave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I goniću ih mačem i glađu i pomorom, i učiniću da se potucaju po svijem carstvima zemaljskim, da budu uklin i čudo i potsmijeh i rug u svijeh naroda, u koje ih proženem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer ne poslušaše mojih riječi, govori Gospod, kad slah k njima sluge svoje proroke zarana jednako; ali ne poslušaste, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Slušajte dakle riječ Gospodnju vi svi zarobljeni, koje poslah iz Jerusalima u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev za Ahava sina Kolajina i za Sedekiju sina Masijina, koji vam prorokuju u moje ime laž: evo, ja ću ih predati u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom, da ih pobije na vaše oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I od njih će se uzeti uklin među sve roblje Judino što je u Vavilonu, te će govoriti: Gospod da učini od tebe kao od Sedekije i kao od Ahava, koje ispeče car Vavilonski na ognju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer učiniše grdilo u Izrailju čineći preljubu sa ženama bližnjih svojih i govoreći laž na moje ime, što im ne zapovjedih; ja znam to, i svjedok sam, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Semaji iz Nelama reci govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev govoreći: što si u svoje ime poslao knjige svemu narodu koji je u Jerusalimu, i Sofoniji sinu Masijinu svešteniku i svijem sveštenicima, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Gospod te postavi sveštenikom na mjesto Jodaja sveštenika da pazite u domu Gospodnjem na svakoga čovjeka bezumna i koji se gradi prorok, da ih mećeš u tamnicu i u klade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Zašto dakle ne ukori Jeremije Anatoćanina, koji se gradi prorok među vama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer posla k nama u Vavilon i poruči: dugo će trajati; gradite kuće i sjedite u njima, i sadite vrtove i jedite rod njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I Sofonija sveštenik pročita tu knjigu pred prorokom Jeremijom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Pošlji ka svemu roblju i poruči: ovako veli Gospod za Semaju iz Nelama: što vam prorokuje Semaja, a ja ga ne poslah, i čini da se uzdate u laž,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću pohoditi Semaju Nelamljanina i sjeme njegovo, neće od njega niko ostati u ovom narodu niti će vidjeti dobra što ću ja učiniti narodu svojemu, govori Gospod, jer kaziva odmet od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga