1 Potom carova Sedekija sin Josijin mjesto Honije sina Joakimova, kojega postavi carem u zemlji Judinoj Navuhodonosor car Vavilonski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ali ni on ni sluge njegove ni narod zemaljski ne slušahu riječi Gospodnjih koje govoraše preko Jeremije proroka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I posla car Sedekija Jeuhala sina Selemijina, i Sofoniju sina Masijina sveštenika k Jeremiji proroku, te mu rekoše: pomoli se za nas Gospodu Bogu našemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Jeremija iđaše među narod i još ga ne bjehu metnuli u tamnicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I vojska Faraonova izide iz Misira, a Haldejci koji bijahu Jerusalim čuvši glas o njoj otidoše od Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A riječ Gospodnja dođe Jeremiji proroku govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ovako recite caru Judinu, koji vas je poslao k meni da me pitate: evo vojska Faraonova koja pođe vama u pomoć, vratiće se u svoju zemlju, u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Haldejci će opet doći i opkoliće taj grad i uzeće ga i spaliće ga ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovako veli Gospod: ne varajte se govoreći: otići će od nas Haldejci; jer neće otići.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I da pobijete svu vojsku Haldejsku, koja će se biti s vama, i da ih ostane nekoliko ranjenika, i oni će ustati iz svojih šatora i spaliti taj grad ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad otide vojska Haldejska od Jerusalima radi vojske Faraonove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Izide Jeremija iz Jerusalima da bi otišao u zemlju Venijaminovu i uklonio se odande među narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali kad bijaše na vratima Venijaminovijem, ondje bijaše starješina stražarski po imenu Jereja sin Selemije sina Ananijina, te uhvati Jeremiju proroka govoreći: ti bježiš ka Haldejcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Jeremija reče: nije istina, ne bježim ka Haldejcima. Ali ga ne htje slušati, nego uhvati Jereja Jeremiju i odvede ka knezovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A knezovi se razgnjeviše na Jeremiju, i izbiše ga, i metnuše ga u tamnicu u kući Jonatana pisara, jer od nje bijahu načinili tamnicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad Jeremija uljeze u jamu, u tamnicu, osta ondje dugo vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom posla car Sedekija, te ga izvadi, i upita ga u svojoj kući nasamo, i reče mu govoreći: ima li riječ od Gospoda? A Jeremija reče: ima. Još reče: bićeš predan u ruke caru Vavilonskomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom reče Jeremija caru Sedekiji: šta sam ti skrivio ili slugama tvojim ili tomu narodu, te me metnuste u tamnicu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I gdje su vaši proroci koji vam prorokuju govoreći: neće doći car Vavilonski na vas ni na ovu zemlju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sada dakle poslušaj, care gospodaru moj, pusti preda se molbu moju, nemoj me vraćati u kuću Jonatana pisara, da ne umrem ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada zapovjedi car Sedekija da zatvore Jeremiju u trijem od tamnice i da mu daju svaki dan po hljeb s ulice hljebarske, dokle traje hljeba u gradu. Tako sjeđaše Jeremija u trijemu od tamnice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga