1 Teško pastirima koji potiru i razmeću stado paše moje! govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zato ovako veli Gospod Bog Izrailjev za pastire koji pasu narod moj: vi razmetnuste ovce moje i razagnaste ih, i ne obilaziste ih; evo, ja ću vas obići za zloću djela vaših, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ostatak ovaca svojih ja ću skupiti iz svijeh zemalja, u koje ih razagnah, i vratiću ih u torove njihove, gdje će se naploditi i umnožiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I postaviću im pastire, koji će ih pasti, da se ne boje više i ne plaše i da ne pogine nijedna, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 U njegove dane spašće se Juda, i Izrailj će stanovati u miru, i ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod pravda naša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato, evo, idu dani, govori Gospod, u koje se neće više govoriti: tako da je živ Gospod, koji je izveo sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego: tako da je živ Gospod, koji je izveo i doveo sjeme doma Izrailjeva iz sjeverne zemlje i iz svijeh zemalja, u koje ih bijah razagnao. I oni će sjedjeti u svojoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Radi proroka puca srce u meni, trepeću sve kosti moje, kao pijan sam i kao čovjek kojega je osvojilo vino, Gospoda radi i njegovijeh radi svetijeh riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer je zemlja puna preljubočinaca, i s kletava tuži zemlja, posušiše se paše u pustinji; trk je njihov zao i moć njihova neprava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer i prorok i sveštenik skvrne je, nalazim i u domu svom zloću njihovu, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato će put njihov biti kao klizavica po tami, gdje će popuznuti i pasti; jer ću pustiti na njih zlo godine pohođenja njihova, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 U proroka Samarijskih vidio sam bezumlje, prorokovahu Valom, prelašćivahu narod moj Izrailja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali u proroka Jerusalimskih vidim strahotu: čine preljubu i hode u laži, ukrjepljuju ruke zlikovcima da se niko ne vrati od svoje zloće; svi su mi kao Sodom, i stanovnici njegovi kao Gomor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato ovako veli Gospod nad vojskama o tijem prorocima: evo, ja ću ih nahraniti pelenom i napojiću ih žuči; jer od proroka Jerusalimskih izide oskvrnjenje po svoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ovako veli Gospod nad vojskama: ne slušajte što govore proroci koji vam prorokuju; varaju vas, govore utvare svojega srca, ne iz usta Gospodnjih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jednako govore onima koji ne mare za me: Gospod je rekao: imaćete mir; i svakome koji ide po misli srca svojega govore: neće doći na vas zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ko je stajao u vijeću Gospodnjem, i vidio ili čuo riječ njegovu? ko je pazio na riječ njegovu i čuo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Evo, vihor Gospodnji, gnjev, izići će vihor, koji ne prestaje, pašće na glavu bezbožnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Neće se odvratiti gnjev Gospodnji dokle ne učini i izvrši što je u srcu naumio; najposlije ćete razumjeti to sasvijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne slah tijeh proroka, a oni trčaše; ne govorih im, a oni prorokovaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Da su stajali u mom vijeću, tada bi kazivali moje riječi narodu mojemu, i odvraćali bi ih s puta njihova zloga i od zloće djela njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jesam li ja Bog izbliza, govori Gospod, a nijesam Bog i izdaleka?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Može li se ko sakriti na tajno mjesto da ga ja ne vidim? govori Gospod; ne ispunjam li ja nebo i zemlju? govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Čujem što govore ti proroci koji u ime moje prorokuju laž govoreći: snio sam, snio sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Dokle će to biti u srcu prorocima koji prorokuju laž, i prijevaru srca svojega prorokuju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Koji misle da će učiniti da narod moj zaboravi ime moje uza sne njihove, koje pripovijedaju jedan drugomu, kao što zaboraviše oci njihovi ime moje uz Vala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Prorok koji sni, neka pripovijeda san; a u koga je riječ moja, neka govori riječ moju istinito; šta će pljeva sa pšenicom? govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Nije li riječ moja kao oganj, govori Gospod, i kao malj koji razbija kamen?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Zato, evo me na te proroke, govori Gospod, koji kradu moje riječi jedan od drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Evo me na te proroke, veli Gospod, koji dižu jezik svoj i govore: on veli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Evo me na one koji prorokuju lažne sne, veli Gospod, i pripovijedajući ih zavode narod moj lažima svojim i hitrinom svojom; a ja ih nijesam poslao niti sam im zapovjedio; i neće ništa pomoći tome narodu, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ako te zapita ovaj narod ili koji prorok ili sveštenik govoreći: kako je breme Gospodnje? tada im reci: kako breme? ostaviću vas, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A proroka i sveštenika i narod koji reče: breme Gospodnje, ja ću pokarati toga čovjeka i dom njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Nego ovako govorite svaki bližnjemu svojemu i svaki bratu svojemu: šta odgovori Gospod? i: šta reče Gospod?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A bremena Gospodnjega ne pominjite više, jer će svakome biti breme riječ njegova, jer izvrćete riječi Boga živoga, Gospoda nad vojskama, Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ovako reci proroku: šta ti odgovori Gospod? i: šta ti reče Gospod?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ali kad kažete: breme Gospodnje, zato ovako veli Gospod: šta govorite tu riječ: breme Gospodnje, a ja slah k vama da vam kažu: ne govorite: breme Gospodnje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Zato evo me, ja ću vas zaboraviti sasvijem i odbaciću od sebe vas i grad koji sam dao vama i ocima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I navaliću na vas porugu vječnu i sramotu vječnu koja se neće zaboraviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga