1 Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad ga Nevuzardan zapovjednik stražarski pusti iz Rame uzevši ga pošto bješe okovan u verige među svijem robljem Jerusalimskim i Judinijem, koje se vođaše u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I uzevši zapovjednik stražarski Jeremiju reče mu: Gospod Bog tvoj izreče ovo zlo za ovo mjesto;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I nanese i učini kako reče, jer zgriješiste Gospodu i ne slušaste glasa njegova, zato vas snađe ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali sada, evo, ja te opraštam danas veriga što su ti na ruku; ako ti je volja poći sa mnom u Vavilon, hodi, ja ću se brinuti za te; ako li ti nije volja poći sa mnom u Vavilon, a ti nemoj; evo, sva ti je zemlja otvorena, idi kuda god hoćeš i kuda ti je drago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ili kad se on još ne vraća, otidi k njemu, Godoliji sinu Ahikama sina Safanova, kojega je postavio car Vavilonski nad gradovima Judinijem, i ostani s njim među narodom, ili idi kuda ti je drago. I dade mu zapovjednik stražarski brašnjenice i dar, i otpusti ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I tako dođe Jeremija ka Godoliji sinu Ahikamovu u Mispu, i osta s njim u narodu, koji još osta u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A sve vojvode što bjehu u polju i ljudi njihovi kad čuše da je car Vavilonski postavio Godoliju sina Ahikamova nad zemljom, i da je na njemu ostavio ljude i žene i djecu između siromašnoga naroda u zemlji, koji ne bi odveden u Vavilon,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Dođoše u Mispu ka Godoliji Ismailo sin Netanijin i Joanan i Jonatan sinovi Karijini, i Seraja sin Tanumetov, i sinovi Jofije Netofaćanina, i Jezanija sin nekoga Mahaćanina, oni i ljudi njihovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I zakle se Godolija sin Ahikama sina Safanova njima i ljudima njihovijem govoreći: ne bojte se službe Haldejcima; ostanite u zemlji, i služite caru Vavilonskom, i dobro će vam biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ja evo ću stajati u Mispi da dočekujem Haldejce koji će dolaziti k nama; a vi berite vinograde i voće i ulje, i ostavljajte u sudove svoje, i stojte u gradovima svojim koje držite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tako i svi Judejci, koji bijahu među Moavcima i sinovima Amonovijem i Edomcima i po svijem zemljama, čuvši da je car Vavilonski ostavio ostatak u Judeji i postavio nad njima Godoliju sina Ahikama sina Safanova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vratiše se svi Judejci iz svijeh mjesta kuda bijahu razagnani, i dođoše u zemlju Judinu ka Godoliji u Mispu, i nabraše vina i voća vrlo mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Joanan sin Karijin i sve vojvode što bjehu u polju dođoše ka Godoliji u Mispu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I rekoše mu: znaš li da je Valis car sinova Amonovijeh poslao Ismaila sina Netanijina da te ubije? Ali im ne povjerova Godolija sin Ahikamov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada Joanan sin Karijin reče Godoliji nasamo u Mispi govoreći: idem da ubijem Ismaila sina Netanijina, niko neće doznati. Zašto da te ubije i da se rasiju svi Judejci koji su se skupili oko tebe i da propadne ostatak Judin?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali Godolija sin Ahikamov reče Joananu sinu Karijinu: nemoj to činiti, jer nije istina što kažeš za Ismaila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga