1 A iste godine, u početku carovanja Sedekije cara Judina, četvrte godine, petoga mjeseca, reče mi Ananija sin Azorov, prorok iz Gavaona, u domu Gospodnjem pred sveštenicima i svijem narodom govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: slomih jaram cara Vavilonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Do dvije godine ja ću vratiti na ovo mjesto sve sudove doma Gospodnjega, koje uze Navuhodonosor car Vavilonski odavde i odnese u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Jehoniju sina Joakimova cara Judina i sve roblje Judino što otide u Vavilon, ja ću dovesti opet na ovo mjesto, govori Gospod, jer ću slomiti jaram cara Vavilonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada reče Jeremija prorok Ananiji proroku pred sveštenicima i pred svijem narodom, koji stajaše u domu Gospodnjem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Reče Jeremija prorok: amin, da Gospod učini tako, da Gospod ispuni tvoje riječi što si prorokovao da bi vratio sudove doma Gospodnjega i sve roblje iz Vavilona na ovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali čuj ovu riječ koju ću ja kazati pred tobom i pred svijem narodom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Proroci koji su bili prije mene i prije tebe od starine, oni prorokovaše mnogim zemljama i velikim carstvima rat i nevolju i pomor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Prorok koji proriče mir, kad se zbude riječ toga proroka, onda se poznaje taj prorok da ga je zaista poslao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada Ananija prorok skide jaram s vrata Jeremiji proroku i slomi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče Ananija pred svijem narodom govoreći: ovako veli Gospod: ovako ću slomiti jaram Navuhodonosora cara Vavilonskoga do dvije godine s vrata svijeh naroda. I otide prorok Jeremija svojim putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali dođe riječ Gospodnja Jeremiji, pošto slomi Ananija prorok jaram s vrata Jeremiji proroku, i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Idi i kaži Ananiji i reci: ovako veli Gospod: slomio si jaram drveni, ali načini mjesto njega gvozden jaram.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: gvozden ću jaram metnuti na vrat svijem tijem narodima da služe Navuhodonosoru caru Vavilonskom, i služiće mu, dao sam mu i zvijerje poljsko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom reče Jeremija prorok Ananiji proroku: čuj, Ananija; nije te poslao Gospod, a ti si učinio da se narod ovaj pouzda u laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću te skinuti sa zemlje, ove godine ti ćeš umrijeti; jer si kazivao odmet od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I umrije prorok Ananija te godine sedmoga mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga