1 U početku carovanja Joakima sina Josijina cara Judina dođe ova riječ od Gospoda govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako govori Gospod: stani u trijemu doma Gospodnjega, i govori svijem gradovima Judinijem, koji dolaze da se poklone u domu Gospodnjem, sve riječi koje ti zapovijedam da im kažeš, ne izostavi ni riječi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne bi li poslušali i vratili se svaki sa svoga zloga puta, da mi se sažali sa zla koje im mislim učiniti za zloću djela njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Reci im dakle: ovako veli Gospod: ako me ne poslušate da hodite u mom zakonu koji sam stavio pred vas,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da slušate riječi sluga mojih proroka, koje vam šaljem, koje slah zarana jednako, ali ih ne poslušaste,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Učiniću s domom ovijem kao sa Silomom, i grad ovaj daću u prokletstvo svijem narodima na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A sveštenici i proroci i sav narod čuše Jeremiju gdje govori te riječi u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kad Jeremija izgovori sve što mu Gospod zapovjedi da kaže svemu narodu, uhvatiše ga sveštenici i proroci i sav narod govoreći: poginućeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zašto prorokova u ime Gospodnje govoreći: ovaj će dom biti kao Silom, i ovaj će grad opustjeti da neće u njemu niko živjeti? I skupi se sav narod na Jeremiju u dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A knezovi Judini čuvši to dođoše iz doma carskoga u dom Gospodnji, i sjedoše pred nova vrata Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I rekoše sveštenici i proroci knezovima i svemu narodu govoreći: ovaj je čovjek zaslužio smrt, jer prorokova protiv ovoga grada, kao što čuste svojim ušima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada progovori Jeremija svijem knezovima i svemu narodu govoreći: Gospod me posla da prorokujem protiv ovoga doma i protiv ovoga grada sve što čuste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato popravite putove svoje i djela svoja, i poslušajte riječ Gospoda Boga svojega, i sažaliće se Gospodu sa zla koje je izrekao za vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ja, evo sam u vašim rukama, činite od mene što mislite da je dobro i pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali znajte zacijelo, ako me ubijete, krv pravu svalićete na se i na ovaj grad i na stanovnike njegove, jer doista Gospod me posla k vama da govorim sve ove riječi da čujete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada rekoše knezovi i sav narod sveštenicima i prorocima: nije ovaj čovjek zaslužio smrti, jer nam je govorio u ime Gospoda Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ustaše neki od starješina zemaljskih, i progovoriše svemu zboru narodnom i rekoše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Mihej Morašćanin prorokova u vrijeme Jezekije cara Judina i govori svemu narodu Judinu i reče: ovako veli Gospod nad vojskama: Sion će se preorati kao njiva i grad će Jerusalim biti gomila kamenja, i gora ovoga doma visoka šuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Je li ga zato ubio Jezekija car Judin i sav Juda? nije li se pobojao Gospoda i molio se Gospodu? i Gospodu se sažali radi zla koje bješe izrekao na njih; mi dakle činimo veliko zlo dušama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I još bješe jedan koji prorokova u ime Gospodnje, Urija sin Semajin iz Kirijat-Jarima; on prorokova protiv ovoga grada i protiv ove zemlje isto onako kao Jeremija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kad ču car Joakim i sve vojvode njegove i svi knezovi riječi njegove, traži ga car da ga ubije; a Urija čuvši poboja se i pobježe i dođe u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A car Joakim posla neke u Misir, Elnatana sina Ahovorova i druge s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I oni izvedoše Uriju iz Misira i dovedoše k caru Joakimu, i ubi ga mačem, i baci tijelo njegovo u groblje prostoga naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ali ruka Ahikama sina Safanova bi uz Jeremiju, te ga ne predaše u ruke narodu da ga pogube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga