1 A sinovi Ruvima prvenca Izrailjeva, jer on bijaše prvenac, ali kad oskrvni postelju oca svojega, dano bi njegovo prvenaštvo sinovima Josifa sina Izrailjeva, ali ne tako da se broji prvenac,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer Juda bi najsilniji među braćom svojom i od njega je vođ, ali prvenaštvo dobi Josif;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sinovi Ruvima prvenca Izrailjeva bijahu: Anoh i Faluj, Esron i Harmija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Sinovi Joilovi: Semaja sin mu, a njegov sin Gog, a njegov sin Simej,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A njegov sin Miha, a njegov sin Reaja, a njegov sin Val,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A njegov sin Veira, kojega odvede Telgat-Felnasar car Asirski; on bijaše knez plemena Ruvimova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A braći njegovoj po porodicama njihovijem kad se izbrojiše po koljenima svojim, bješe knez Jeilo i Zaharija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Vela sin Azaza sina Seme sina Joilova; on življaše u Aroiru i do Nevona i Valmeona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom življaše k istoku dori do pustinje od rijeke Efrata, jer im se stoka umnoži u zemlji Galadskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I za vremena Saulova vojevaše na Agarene, koji izgiboše od ruke njihove; i tako se naseliše u šatorima njihovijem po svemu istočnom kraju zemlje Galadske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A sinovi Gadovi življahu prema njima u zemlji Vasanskoj do Salhe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Joilo im bijaše poglavar, a Safan drugi, pa Janaj i Safat u Vasanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A braća njihova po domovima otačkim bijahu: Mihailo i Mesulam i Seva i Joraj i Jahan i Zije i Ever, sedmorica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ti bijahu sinovi Avihaila sina Urija sina Jaroje sina Galada sina Mihaila sina Jesisaja sina Jadona sina Vuzova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ahije sin Avdila sina Gunijeva bijaše poglavar u domu otaca njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I življahu u Galadu, u Vasanu i u selima njegovijem i u svijem podgrađima Saronskim do međa njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Svi ovi biše izbrojeni za vremena Jotama cara Judina i za vremena Jerovoama cara Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sinova Ruvimovijeh i Gadovijeh i polovine plemena Manasijina, hrabrijeh ljudi, što nošahu štit i mač, i zatezahu luk, i vještijeh boju, bijaše četrdeset i četiri tisuće i sedam stotina i šezdeset, koji iđahu na vojsku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I vojevaše na Agarene, na Jetureje i Nafiseje i Nodaveje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I dođe im pomoć suprot njih, i Agareni im biše dani u ruke i sve što imahu; jer zavapiše k Bogu u boju, i usliši ih, jer se pouzdaše u nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I zaplijeniše stoku njihovu, pedeset tisuća kamila i dvjesta i pedeset tisuća ovaca i dvije tisuće magaraca i sto tisuća duša ljudskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ranjenijeh mnogo pade; jer taj boj bi od Boga; i nastavaše na mjestu njihovu do seobe svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A sinovi polovine plemena Manasijina življahu u toj zemlji od Vasana do Val-Ermona i Senira, do gore Ermona; bijahu se umnožili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A ovo bijahu poglavari u domu otaca njihovijeh: Efer i Jesej i Elilo i Azrilo i Jeremija i Odavija i Jadilo, ljudi hrabri i na glasu, poglavari u domu otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ali kad zgriješiše Bogu otaca svojih i činiše preljubu za bogovima naroda one zemlje, koje Bog istrijebi ispred njih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Podiže Bog Izrailjev duh Fula cara Asirskoga i duh Telgat-Felnasara cara Asirskoga, i preseliše pleme Ruvimovo i pleme Gadovo i polovinu plemena Manasijina, i odvedoše ih u Alu i u Avor i u Aru, i na rijeku Gozan, gdje ostaše do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga