1 I kad donesoše kovčeg Božji, namjestiše ga usred šatora, koji mu razape David; i prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Potom prinesavši David žrtve paljenice i žrtve zahvalne, blagoslovi narod u ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I razdade svijem Izrailjcima, i ljudima i ženama, svakom po jedan hljeb i komad mesa i vrč vina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Potom postavi pred kovčegom Gospodnjim sluge između Levita da pominju i slave i hvale Gospoda Boga Izrailjeva:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Asafa poglavara, a drugoga za njim Zahariju, i Jeila i Semiramota i Jehila i Matatiju i Elijava i Venaju i Ovid-Edoma; i Jeilo udaraše u psaltire i gusle, a Asaf u kimvale,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Venaja i Jazilo sveštenici bijahu jednako s trubama pred kovčegom zavjeta Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 U taj dan naredi David prvi put da hvale Gospoda Asaf i braća njegova:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Hvalite Gospoda; glasite ime njegovo; javljajte po narodima djela njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pjevajte mu, slavite ga, kazujte sva čudesa njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Hvalite se svetijem imenom njegovijem; neka se veseli srce onijeh koji traže Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tražite Gospoda i silu njegovu; tražite lice njegovo bez prestanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pamtite čudesa njegova, koja je učinio, znake njegove i sudove usta njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sjeme Izrailjevo sluge su njegove, sinovi Jakovljevi izbrani njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pamtite uvijek zavjet njegov, riječ koju je dao na tisuću koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Što je zavjetovao Avramu i za što se kleo Isaku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 To je postavio Jakovu za zakon i Izrailju za zavjet vječni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Govoreći: tebi ću dati zemlju Hanansku u našljedni dio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada vas još bijaše malo na broj, bijaše vas malo, i bijaste došljaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Iđahu od naroda do naroda, i iz jednoga carstva k drugomu plemenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne dade nikomu da im naudi, i karaše za njih careve:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Pjevaj Gospodu, sva zemljo! javljajte od dana na dan spasenje njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kazujte po narodima slavu njegovu, po svijem plemenima čudesa njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer je velik Gospod i valja ga hvaliti veoma; strašniji je od svijeh bogova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u stanu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Dajte Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite preda nj, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Strepi pred njim, sva zemljo; zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje; i neka govore po narodima: Gospod caruje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Neka pljeska more i što je u njemu; neka skače polje i sve što je na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tada neka se raduju drveta šumska pred Gospodom, jer ide da sudi zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I recite: spasi nas, Bože spasenja našega, i skupi nas i izbavi nas od naroda da slavimo sveto ime tvoje, da se hvalimo tvojom slavom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Blagosloven Gospod Bog Izrailjev od vijeka i do vijeka. Tada sav narod reče: amin; i hvališe Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I ostavi ondje pred kovčegom zavjeta Gospodnjega Asafa i braću njegovu da služe pred kovčegom bez prestanka kao što treba od dana na dan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I Ovid-Edoma i braću njegovu, šezdeset i osam, Ovid-Edoma sina Jedutunova i Osu, da budu vratari;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A Sadoka sveštenika i braću njegovu sveštenike pred šatorom Gospodnjim na visini u Gavaonu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Da prinose žrtve paljenice Gospodu na oltaru za žrtve paljenice bez prestanka jutrom i večerom, i da čine sve što je napisano u zakonu Gospodnjem što je zapovjedio Izrailju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I s njima Emana i Jedutuna i druge izabrane, koji biše poimence imenovani da hvale Gospoda, jer je dovijeka milost njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 S njima Emana i Jedutuna, da trube u trube i udaraju u kimvale i u druge sprave muzičke Bogu; a sinove Jedutunove da budu vratari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Potom se razide sav narod, svak svojoj kući, a David se vrati da blagoslovi dom svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga