1 A Venijamin rodi Velu prvenca svojega, Asvila drugoga, i Aru trećega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Noja četvrtoga, i Rafu petoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A sinovi Velini bijahu: Adar i Gira i Avijud,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Avisuja i Naman i Ahoja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Gira i Sefuvan i Uram.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A ovi bijahu sinovi Ehudovi, bijahu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Gavaji, te ih preseliše u Manahat:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Naman i Ahija i Gira, on ih preseli; i rodi Uzu i Ahijuda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Sarajim, pošto ih posla, rodi sinove u zemlji Moavskoj s Usimom i Varom ženama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Rodi s Odesom ženom svojom Jovava i Siviju i Misu i Malhama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Jeusa i Sahiju i Mirmu; ti bijahu sinovi njegovi, poglavari domova otačkih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A s Usimom rodi Avitova i Elfala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I sinovi Elfalovi bjehu: Ever i Misam i Samed; on sazida Onon i Lod i sela njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I Verija i Sema, koji bijahu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Ejalonu; oni istjeraše stanovnike Gatske;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Ahijo, Sasak i Jeremot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Zevadija i Arad i Ader,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Mihailo i Jespa i Joha bjehu sinovi Verijini;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Zavadija i Mesulam i Ezekije i Ever,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Ismeraj i Jezlija i Jovav bjehu sinovi Elfalovi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Jakim i Zihrije i Zavdije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Elinaj i Ziltaj i Elilo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Adaja i Veraja i Simrat bjehu sinovi Semini;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Jesvan i Ever i Elilo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Avdon i Zihrije i Anan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Ananija i Elam i Antonija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I Jefedija i Fanuilo bjehu sinovi Sasakovi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A Samseraj i Searija i Gotolija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Jaresija i Ilija i Zihrije bjehu sinovi Jeroamovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 To bjehu poglavari domova otačkih po porodicama svojim, i nastavahu u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A u Gavaonu nastavaše otac Gavaonu; a ženi mu bješe ime Maha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A sin prvenac njegov bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nadav,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I Gedor i Ahijo i Zaher,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I Miklot, koji rodi Simeju. I oni življahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A Mišini sinovi bjehu: Fiton i Meleh i Tareja i Ahaz.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A Ahaz rodi Joadu; a Joada rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija. A Zimrije rodi Mosu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A Asilo imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija, i Ovadija i Anan. Ti svi bjehu sinovi Asilovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A sinovi Iseka brata njegova: Ulam prvenac mu, Jeus drugi, i Elifelet treći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I bijahu sinovi Ulamovi junaci, koji natezahu luk, i imahu mnogo sinova i unuka, sto i pedeset. Svi ti bjehu od sinova Venijaminovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga