1 A Venijamin rodi Velu prvenca svojega, Asvila drugoga, i Aru trećega,

2 Noja četvrtoga, i Rafu petoga.

3 A sinovi Velini bijahu: Adar i Gira i Avijud,

4 I Avisuja i Naman i Ahoja,

5 I Gira i Sefuvan i Uram.

6 A ovi bijahu sinovi Ehudovi, bijahu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Gavaji, te ih preseliše u Manahat:

7 Naman i Ahija i Gira, on ih preseli; i rodi Uzu i Ahijuda.

8 A Sarajim, pošto ih posla, rodi sinove u zemlji Moavskoj s Usimom i Varom ženama svojim.

9 Rodi s Odesom ženom svojom Jovava i Siviju i Misu i Malhama,

10 I Jeusa i Sahiju i Mirmu; ti bijahu sinovi njegovi, poglavari domova otačkih.

11 A s Usimom rodi Avitova i Elfala.

12 I sinovi Elfalovi bjehu: Ever i Misam i Samed; on sazida Onon i Lod i sela njegova;

13 I Verija i Sema, koji bijahu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Ejalonu; oni istjeraše stanovnike Gatske;

14 A Ahijo, Sasak i Jeremot,

15 I Zevadija i Arad i Ader,

16 I Mihailo i Jespa i Joha bjehu sinovi Verijini;

17 A Zavadija i Mesulam i Ezekije i Ever,

18 I Ismeraj i Jezlija i Jovav bjehu sinovi Elfalovi;

19 A Jakim i Zihrije i Zavdije,

20 I Elinaj i Ziltaj i Elilo,

21 I Adaja i Veraja i Simrat bjehu sinovi Semini;

22 A Jesvan i Ever i Elilo,

23 I Avdon i Zihrije i Anan,

24 I Ananija i Elam i Antonija,

25 I Jefedija i Fanuilo bjehu sinovi Sasakovi;

26 A Samseraj i Searija i Gotolija,

27 I Jaresija i Ilija i Zihrije bjehu sinovi Jeroamovi.

28 To bjehu poglavari domova otačkih po porodicama svojim, i nastavahu u Jerusalimu.

29 A u Gavaonu nastavaše otac Gavaonu; a ženi mu bješe ime Maha.

30 A sin prvenac njegov bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nadav,

31 I Gedor i Ahijo i Zaher,

32 I Miklot, koji rodi Simeju. I oni življahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.

33 A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.

34 A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu;

35 A Mišini sinovi bjehu: Fiton i Meleh i Tareja i Ahaz.

36 A Ahaz rodi Joadu; a Joada rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija. A Zimrije rodi Mosu;

37 A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.

38 A Asilo imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija, i Ovadija i Anan. Ti svi bjehu sinovi Asilovi.

39 A sinovi Iseka brata njegova: Ulam prvenac mu, Jeus drugi, i Elifelet treći.

40 I bijahu sinovi Ulamovi junaci, koji natezahu luk, i imahu mnogo sinova i unuka, sto i pedeset. Svi ti bjehu od sinova Venijaminovijeh.

Analiza
Pretraga