1 A ovo su sinovi Davidovi koji mu se rodiše u Hevronu: prvenac Amnon od Ahinoame Jezraeljanke, drugi Danilo od Avigeje Karmilke,

2 Treći Avesalom, sin Mahe kćeri Talmaja cara Gesurskoga, četvrti Adonija, sin Agitin,

3 Peti Sefatija od Avitale, šesti Itram od Egle žene njegove.

4 Šest mu se rodi u Hevronu, gdje carova sedam godina i šest mjeseca, a trideset i tri carova u Jerusalimu.

5 A ovi mu se rodiše u Jerusalimu: Samaja i Sovav i Natan i Solomun, četiri, od Vitsaveje kćeri Amilove.

6 I Jevar i Elisama i Elifalet,

7 I Noga i Nefeg i Jafija,

8 I Elisama i Elijada i Elifelet, devet,

9 Sve sinovi Davidovi osim sinova inoča njegovijeh i osim Tamare sestre njihove.

10 A sin Solomunov bijaše Rovoam, a njegov sin Avija, a njegov sin Asa, a njegov sin Josafat,

11 A njegov sin Joram, a njegov sin Ohozija, a njegov sin Joas,

12 A njegov sin Amasija, a njegov sin Azarija, a njegov sin Jotam,

13 A njegov sin Ahaz, a njegov sin Jezekija, a njegov sin Manasija,

14 A njegov sin Amon, a njegov sin Josija.

15 A sinovi Josijini: prvenac Joanan, drugi Joakim, treći Sedekija, četvrti Salum.

16 A sinovi Joakimovi: Jehonija sin mu, i njegov sin Sedekija.

17 A sinovi Jehonije sužnja: Salatilo sin mu.

18 A njegovi sinovi Malhiram i Fedaja i Senasar, Jekamija, Osama i Nedavija.

19 A sinovi Fedajini: Zorovavelj i Simej; a sinovi Zorovaveljevi: Mesulam i Ananija i sestra im Selometa.

20 A sinovi Mesulamovi: Asuva i Oilo i Varahija i Asadija i Jusavesed, pet.

21 A sinovi Ananijini: Felatija i Jesaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Ovadijini, sinovi Sehanijini.

22 A sinovi Sehanijini: Semaja, i sinovi Semajini: Hatus i Igeal i Varija i Nearija i Safat, šest.

23 A sinovi Nearijini: Elioinaj i Jezekija i Azrikam, tri.

24 A sinovi Elioinajevi: Odaja i Eliasiv i Felaja i Akuv i Joanan i Dalaja i Anan, sedam.

Analiza
Pretraga