1 Sinovi Levijevi bijahu: Girson, Kat i Merarije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A sinovi Katovi: Amram, Isar i Hevron i Ozilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A sinovi Amramovi: Aron i Mojsije, i kći Marija. A sinovi Aronovi: Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Eleazar rodi Finesa; a Fines rodi Avisuju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Avisuja rodi Vukija; a Vukije rodi Oziju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Ozija rodi Zeraju; a Zeraja rodi Merajota;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Merajot rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Ahimasa;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Ahimas rodi Azariju; a Azarija rodi Joanana;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Joanan rodi Azariju, koji bi sveštenik u domu što sazida Solomun u Jerusalimu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Azarija rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Saluma;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Salum rodi Helkiju; a Helkija rodi Azariju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Azarija rodi Seraju; a Seraja rodi Josedeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Josedek otide kad Gospod preseli Judeje i Jerusalim rukom Navuhodonosorovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sinovi Levijevi bijahu: Girson, Kat i Merarije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ovo su imena sinovima Girsonovijem: Lovenije i Simej.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sinovi Katovi bjehu: Amram i Isar i Hevron i Ozilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sinovi Merarijevi: Molija i Musija. I ovo su porodice Levitske po ocima svojim:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Girsonova: Lovenije sin mu, a njegov sin Jat, a njegov sin Zima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zera, a njegov sin Jetraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Sinovi Katovi: Aminadav sin mu, a njegov sin Korej, a njegov sin Asir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A njegov sin Elkana, a njegov sin Evijasaf, a njegov sin Asir,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A njegov sin Tahat, a njegov sin Urilo, a njegov sin Ozija, a njegov sin Saul.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A sinovi Elkanini: Amasaj i Ahimot,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Elkana; sinovi Elkanini: Sufija sin mu, a njegov sin Mahat;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A njegov sin Elijav, a njegov sin Jeroam, a njegov sin Elkana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A sinovi Samuilovi: Vasnija prvenac, pa Avija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Sinovi Merarijevi: Molija, a njegov sin Lovenije, a njegov sin Simej, a njegov sin Uza,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A njegov sin Simaja, a njegov sin Agija, a njegov sin Asaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A ovo su koje postavi David da pjevaju u domu Gospodnjem, kad se namjesti kovčeg,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Koji služahu pred šatorom od sastanka pjevajući, dok ne sazida Solomun dom Gospodnji u Jerusalimu, i stajahu po redu svom u službi svojoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ovi su što stajahu i sinovi njihovi: od sinova Katovijeh Eman pjevač, sin Joila sina Samuila,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Sina Elkane, sina Jeroama, sina Elila, sina Toje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Sina Sufa, sina Elkane, sina Mata, sina Amasaja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sina Elkane, sina Joila, sina Azarije, sina Sofonije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sina Tahate, sina Asira, sina Aviasafa, sina Koreja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Sina Isara, sina Kata, sina Levija, sina Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I brat mu Asaf, koji mu stajaše s desne strane; a Asaf bijaše sin Varahije, sina Simeje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Sina Mihaila, sina Vasije, sina Malhije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Sina Etnija, sina Zera, sina Adaje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Sina Etana, sina Zime, sina Simeja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Sina Jata, sina Girsona, sina Levijeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A sinovi Merarijevi, braća njihova, stajahu s lijeve strane: Etan sin Kisije, sina Avdija, sina Maluha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Sina Asavije, sina Amasije, sina Helkije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Sina Amsije, sina Vanije, sina Samira,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Sina Molije, sina Musije, sina Merarija, sina Levijeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 A braća njihova, ostali Leviti, biše određeni na svu službu u šatoru doma Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 A Aron i sinovi njegovi paljahu na oltaru za žrtve paljenice i na oltaru kadionom, vršeći sve poslove u svetinji nad svetinjama, i čineći očišćenje za Izrailja po svemu kako je zapovjedio Mojsije sluga Božji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 A ovo su sinovi Aronovi: Eleazar sin mu, a njegov sin Fines, a njegov sin Avisuja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 A njegov sin Vukije, a njegov sin Ozije, a njegov sin Zeraja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 A ovo su im stanovi po gradovima njihovijem u međama njihovijem: sinovima Aronovijem od porodice Katove dopade ždrijebom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 I dadoše im Hevron u zemlji Judinoj, i podgrađa njegova oko njega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 A polje gradsko i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Dadoše dakle sinovima Aronovijem gradove Judine: Hevron utočište, i Livnu i podgrađa njezina, i Jatir i Estemoju i podgrađa njezina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 I Ilon i podgrađa njegova, Devir i podgrađa njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 I Asan i podgrađa njegova, i Vet-Semes i podgrađa njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 A od plemena Venijaminova: Gavaju i podgrađa njezina, i Alemet i podgrađa njegova, i Anatot i podgrađa njegova; svega gradova njihovijeh trinaest po porodicama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 I ostalijem sinovima Katovijem od porodice toga plemena daše ždrijebom od polovine plemena, od polovine Manasijine deset gradova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 A sinovima Girsonovijem po porodicama njihovijem trinaest gradova od plemena Isaharova i od plemena Asirova i od plemena Neftalimova i od plemena Manasijina u Vasanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 Sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem daše ždrijebom od plemena Ruvimova i od plemena Gadova i od plemena Zavulonova dvanaest gradova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Tako daše sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 I daše ždrijebom od plemena sinova Judinijeh i od plemena sinova Simeunovijeh i od plemena sinova Venijaminovijeh te gradove, koje imenovaše poimence.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 I onima koji bijahu od roda sinova Katovijeh a gradovi njihovi i međe njihove bijahu u plemenu Jefremovu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Njima daše grad za utočište Sihem i podgrađa njegova u gori Jefremovoj, i Gezer i podgrađa njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 I Jokmeam i podgrađa njegova, i Vet-Oron i podgrađa njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 I Ejalon i podgrađa njegova, i Gat-Rimon i podgrađa njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 I od polovine plemena Manasijina Anir i podgrađa njegova, i Vileam i podgrađa njegova, porodicama sinova Katovijeh ostalijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 A sinovima Girsonovijem daše od porodice polovine plemena Manasijina Golan u Vasanu i podgrađa njegova, i Astarot i podgrađa njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 A od plemena Isaharova Kedes i podgrađa njegova, Davrat i podgrađa njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
73 I Ramot i podgrađa njegova, i Anim i podgrađa njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
74 A od plemena Asirova Masal i podgrađa njegova, i Avdon i podgrađa njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
75 I Hukok i podgrađa njegova, i Reov i podgrađa njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
76 A od plemena Neftalimova Kedes u Galileji i podgrađa njegova, i Amon i podgrađa njegova, i Kirijatajim i podgrađa njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
77 Sinovima Merarijevim ostalijem daše od plemena Zavulonova Rimon i podgrađa njegova, Tavor i podgrađa njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
78 A preko Jordana prema Jerihonu na istočnoj strani Jordana, od plemena Ruvimova Vosor u pustinji i podgrađa njegova, i Jasu i podgrađa njezina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
79 I Kedimot i podgrađa njegova, i Mifat i podgrađa njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
80 A od plemena Gadova Ramot u Galadu i podgrađa njegova, i Mahanajim i podgrađa njegova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
81 I Esevon i podgrađa njegova, i Jazir i podgrađa njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga