1 A Filisteji se pobiše s Izrailjem, i pobjegoše Izrailjci ispred Filisteja, i padahu mrtvi na gori Gelvuji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I stigoše Filisteji Saula i sinove njegove, i pogubiše Filisteji Jonatana i Avinadava i Malhisuja, sinove Saulove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I boj posta žešći oko Saula, i nađoše ga strijelci, i on se uplaši od strijelaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče Saul momku koji mu nošaše oružje: izvadi mač svoj, i probodi me da ne dođu ti neobrezani i narugaju mi se. Ali ne htje momak koji mu nošaše oružje, jer ga bješe vrlo strah. Tada Saul uze mač i baci se na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad momak koji mu nošaše oružje vidje gdje umrije Saul, baci se i on na svoj mač, i umrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tako pogibe Saul; i tri sina njegova i sva čeljad njegova pogiboše zajedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad svi Izrailjci koji bijahu u dolini vidješe gdje pobjegoše Izrailjci i gdje pogibe Saul i sinovi njegovi, ostaviše gradove svoje i pobjegoše, te dođoše Filisteji i ostaše u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sjutradan dođoše Filisteji da svlače mrtve, i nađoše Saula i sinove njegove gdje leže na gori Gelvuji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I svukavši ga uzeše glavu njegovu i oružje njegovo, i poslaše u zemlju Filistejsku na sve strane da se objavi kod lažnijeh bogova njihovijeh i po narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ostaviše oružje njegovo u kući bogova svojih, a glavu mu objesiše u kući Dagonovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad čuše svi u Javisu Galadskom sve što učiniše Filisteji od Saula,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Podigoše se svi junaci i uzeše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovijeh, i donesoše ih u Javis, i pogreboše kosti njihove pod hrastom u Javisu, i postiše sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I tako pogibe Saul za bezakonje svoje, koje učini Gospodu što ne sluša riječi Gospodnje i što traži da pita duh vračarski,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ne pita Gospoda; zato ga ubi, i prenese carstvo na Davida sina Jesejeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga