1 I sabraše se svi Izrailjci k Davidu u Hevron, i rekoše: evo, mi smo kost tvoja i tijelo tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I pređe dok Saul bijaše car ti si odvodio i dovodio Izrailja; i Gospod Bog tvoj rekao ti je: ti ćeš pasti narod moj Izrailja; i ti ćeš biti vođ narodu mojemu Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako dođoše sve starješine Izrailjeve k caru u Hevron, i učini s njima David vjeru u Hevronu pred Gospodom, i pomazaše Davida za cara nad Izrailjem kao što bješe rekao Gospod preko Samuila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Potom otide David sa svijem Izrailjem na Jerusalim, a to je Jevus, jer ondje bijahu Jevuseji, koji življahu u onoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I rekoše Jevušani Davidu: nećeš ući ovamo. Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer David reče: ko prvi nadbije Jevuseje, biće knez i vojvoda. I Joav sin Serujin izide prvi, i posta knez.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Poslije sjeđaše David u tom gradu, zato ga prozvaše grad Davidov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I sazida grad unaokolo, od Milona unaokolo; a Joav opravi ostatak grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I David jednako napredovaše i siljaše se, jer Gospod nad vojskama bješe s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ovo su poglavice među junacima Davidovijem, koji junački radiše uza nj za carstvo njegovo sa svijem Izrailjem da bude car nad Izrailjem po riječi Gospodnjoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ovo je broj junaka Davidovijeh: Jasoveam sin Ahmonijev, prvi između trideset; on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih ujedanput.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A za njim Eleazar sin Dodov Ahošanin, on bijaše jedan od tri junaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 On bijaše s Davidom u Fas-Damimu, kad se Filisteji skupiše na boj; i ondje bijaše njiva puna ječma, i narod pobježe od Filisteja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A oni stadoše usred njive, i odbraniše je pobivši Filisteje; i Gospod dade izbavljenje veliko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ta tri prva između trideset sidoše ka stijeni k Davidu u pećinu Odolamsku, kad vojska Filistejska stajaše u okolu u dolini Rafajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A David bijaše onda u gradu, a straža Filistejska bijaše tada u Vitlejemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I David zaželje i reče: ko bi mi donio vode da pijem iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada ta trojica prodriješe kroz oko Filistejski, i zahvatiše vode iz studenca Vitlejemskoga koji je kod vrata, i donesoše i dadoše Davidu; a David ne htje piti, nego je izli Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče: ne dao mi Bog moj da to učinim! eda li ću piti krv tijeh ljudi koji ne mariše za život svoj? jer je donesoše ne mareći za život svoj. I ne htje je piti. To učiniše ta tri junaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Avisaj brat Joavov bješe prvi između trojice. I on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih, i proslavi se među trojicom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Među trojicom bješe slavniji od druge dvojice i bješe im poglavica; ali one trojice ne stiže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Venaja sin Jodajev, sin čovjeka junaka iz Kavseila, koji učini velika djela, on pogubi dva junaka Moavska, i sišav ubi lava u jami kad bješe snijeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 On ubi i nekoga Misirca visoka pet lakata. Imaše Misirac u ruci koplje kao vratilo, a on izide na nj sa štapom, i istrže Misircu koplje iz ruke, i ubi ga njegovijem kopljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 To učini Venaja sin Jodajev, i bi slavan među ova tri junaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Bješe najslavniji između tridesetorice, ali one trojice ne stiže. I David ga postavi nad pratiocima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Junaci između vojnika bijahu: Asailo brat Joavov, Elhanan sin Dodov iz Vitlejema,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Samot Arorarin, Helis Felonjanin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ira sin Ikisov iz Tekoje, Avijezer iz Anatota,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Sivehaj iz Husata, Ilaj iz Ahoha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Maraj iz Netofata, Heled sin Vanin iz Netofata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Itaj sin Rivajev iz Gavaje sinova Venijaminovih, Venaja iz Faratona,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Uraj od potoka Gaskih, Avilo iz Arvata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Azmavet iz Varuma, Elijava iz Salvona,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Sinovi Asima Gizonjanina, Jonatan sin Sagijin Araranin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ahijam sin Saharov Araranin, Elifal sin Urov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Efer iz Mehirata, Ahija iz Felona,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Esro Karmilac, Naraj sin Esvajev,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Joilo brat Natanov, Mivar sin Agirijev,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Selek Amonac, Naraj Viroćanin, koji nošaše oružje Joavu sinu Serujinu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Ira Jetranin, Gariv Jetranin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Urija Hetejin, Zavad sin Alajev,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Adina sin Sizin od sinova Ruvimovijeh, poglavar sinova Ruvimovijeh, i trideset s njim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Anan sin Mašin, i Josafat iz Mitne,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Ozija iz Asterota, Sama i Jehilo sinovi Hotana Aroiranina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Jediailo sin Simrijev i Joha brat mu iz Tise,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Elilo Mavljanin, i Jerivaj i Josavija sinovi Elnamovi, i Jetema Moavac,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Elilo i Ovid i Jasilo iz Mesovaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga