1 I tako sav Izrailj bi izbrojen, i eto zapisani su u knjizi o carevima Izrailjevijem i Judinijem; i biše preseljeni u Vavilon za bezakonje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A koji prije nastavahu na dostojanju svojem po gradovima svojim, Izrailjci, sveštenici, Leviti i Netineji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nastavahu u Jerusalimu i od sinova Judinijeh i sinova Venijaminovijeh i od sinova Jefremovijeh i Manasijinih:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gutaj sin Amijuda sina Amrija, sina Imrija, sina Venija, od sinova Faresa sina Judina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I od sinova Silonovijeh: Asaja prvenac i sinovi njegovi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A od sinova Zerinijeh Jeuilo i braće njegove šest stotina i devedeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A od sinova Venijaminovijeh Saluj sin Mesulama sina Oduje, sina Asenujina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Jevnija sin Jeroamov, i Ila sin Ozija sina Mahrijeva, i Mesulam sin Sefatije sina Raguila, sina Ivnijina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I braće njihove po porodicama svojim devet stotina pedeset i šest; svi bjehu ljudi poglavari od porodica po domovima otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A od sveštenika: Jedaja i Jojariv i Jahin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Azarija sin Helkije sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovova, starješina u domu Gospodnjem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Adaja sin Jeroama sina Pashora, sina Malhijina, i Masaj sin Adila sina Jazire, sina Mesulama, sina Mesilemita, sina Imirova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I braće njihove, poglavara otačkih domova svojih, tisuća i sedam stotina i šezdeset ljudi vrijednijeh na poslu u službi u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A od Levita Semaja sin Asuva, sina Azrikama, sina Asavijina, između sinova Merarijevih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Vakvakar i Eres i Galal i Matanija, sin Mihe sina Zihrija, sina Asafova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Ovadija sin Semaje sina Galala, sina Jedutunova, i Varahija sin Ase sina Elkanina, koji stanovaše u selima Netofatskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I vratari: Salum i Akuv i Talmon i Ahiman, i braća njihova; a Salum bješe poglavar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 On do sada bijaše na vratima carskim k istoku; to bijahu vratari po četama sinova Levijevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Salum sin Koreja sina Evijasafa, sina Korejeva, i braća njegova od doma oca njegova, sinovi Korejevi, u poslu službenom čuvahu pragove kod šatora, kao što oci njihovi u okolu Gospodnjem čuvahu ulazak;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A nad njima bješe starješina Fines sin Eleazarov, i Gospod bijaše s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zaharija sin Meselemijin bijaše vratar na vratima šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Svijeh ovijeh izabranijeh za vratare na pragovima bijaše dvjesta i dvanaest; biše popisani po selima svojim; David i Samuilo vidjelac postaviše ih radi vjernosti njihove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Da oni i sinovi njihovi čuvaju stražu na vratima doma Gospodnjega, doma od šatora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Na četiri strane bijahu vratari: na istoku, na zapadu, na jugu i na sjeveru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I braća njihova po selima svojim dolažahu svakih sedam dana za svoje vrijeme da su s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer u službi bijahu svagda četiri prva vratara, Levita, i bijahu postavljeni nad klijetima i nad riznicama doma Božijega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I oko doma Božijega noćivahu, jer na njima bijaše straža i dužni bijahu otvorati svako jutro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I neki od njih bijahu nad posuđem službenijem, jer ga na broj unošahu i na broj iznošahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A neki od njih bijahu postavljeni nad drugim stvarima i nad svijem stvarima posvećenijem, nad brašnom i vinom i uljem i kadom i mirisima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A neki sinovi sveštenički gotovljahu mast od tijeh mirisa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Matatija između Levita, prvenac Salumov od porodice Korejeve, bijaše nad stvarima koje se peku u tavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A između sinova Katovijeh, braće njihove, bijahu neki nad hljebom postavljenijem, gotoveći ga svake subote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Između njih bijahu i pjevači poglavari domova otačkih među Levitima, koji stanovahu po klijetima bez drugoga posla, jer dan i noć bijahu u svom poslu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 To su poglavari domova otačkih među Levitima, po porodicama svojim, poglavari, i življahu u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A u Gavaonu stanovaše Jehilo otac Gavaonu; a ime ženi njegovoj bješe Maha;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A sin mu prvenac bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nir i Nadav,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I Gedor, i Ahijo i Zaharija i Miklot;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A Miklot rodi Simeama; i oni nastavahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A sinovi Mišini bjehu: Fiton i Meleh i Tareja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A Ahaz rodi Jaru; a Jara rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija; a Zimrije rodi Mosu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Refaja, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Asilo pak imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija i Ovadija i Anan. To su sinovi Asilovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga