1 A sinovi Isaharovi bijahu: Tola i Fuja i Jasuv i Simron, četvorica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A sinovi Tolini: Ozije i Refaja i Jerilo i Jamaj i Jefsam i Samuilo, poglavari otačkih domova svojih od Tole, hrabri ljudi u porodicama svojim; bješe ih za vremena Davidova na broj dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A sinovi Ozijevi: Izraja, i sinovi Izrajini: Mihailo i Ovadija i Joilo i Jesija, skupa pet poglavara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I s njima u porodicama njihovijem po domovima otaca njihovijeh bješe vojnika trideset i šest tisuća, jer imahu mnogo žena i sinova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I braće njihove po svijem domovima Isaharovijem, hrabrijeh ljudi, bijaše osamdeset i sedam tisuća, svega izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sinovi Venijaminovi: Vela i Veher i Jediailo, trojica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A sinovi Velini: Esvon i Ozije i Ozilo i Jerimot i Irije, pet poglavara domova otačkih, hrabri ljudi; na broj ih bješe dvadeset i dvije tisuće i trideset i četiri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sinovi Veherovi: Zemira i Joas i Elijezer i Elioinaj i Amrije i Jerimot i Avija i Anatot i Alamet, svi sinovi Veherovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I izbrojenijeh po porodicama svojim, po poglavarima otačkoga doma svojega, bješe ih dvadeset tisuća i dvjesta hrabrijeh ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A sinovi Jediailovi: Valan, i sinovi Valanovi: Jeus i Venijamin i Ehud i Hanana i Zitan i Tarsis i Ahisar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Svijeh ovijeh sinova Jediailovih po poglavarima porodica otačkih, hrabrijeh ljudi, bješe sedamdeset tisuća i dvjesta, koji iđahu na vojsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Sufeji i Upeji bijahu sinovi Irovi, i Useji sinovi Ahirovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sinovi Neftalimovi: Jasilo i Gunije i Jeser i Salum, sinovi Valini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sinovi Manasijini: Azrilo, kojega mu žena rodi; inoča njegova Sirka rodi Mahira, oca Galadova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Mahir se oženi od Upeja i Sufeja, a ime sestri njihovoj bješe Maha; a ime drugomu bješe Salpad; a Salpad imaše kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Maha žena Mahirova rodi sina, kojemu nadje ime Fares, a bratu mu nadje ime Seres, a njegovi sinovi bjehu Ulam i Rakem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I sinovi Ulamovi: Vedan. To su sinovi Galada sina Mahira sina Manasijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sestra njegova Amoleketa rodi Isuda i Avijezera i Malu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A sinovi Semidini bejahu Ahijan i Sihem i Lihija i Anijam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A sinovi Jefremovi: Sutala, a njegov sin Vered, a njegov sin Tahat, a njegov sin Eleada, a njegov sin Tahat,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A njegov sin Zavad, a njegov sin Sutala i Eser i Elead. A njih ubiše ljudi iz Gata, rođeni u zemlji, jer sidoše da im uzmu stoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zato tužaše Jefrem otac njihov dugo vremena, i dođoše braća njegova da ga tješe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Potom leže sa ženom svojom, a ona zatrudnje i rodi sina, i on mu nadje ime Verija, jer nesreća zadesi dom njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I kći mu bješe Sera, koja sazida Vetoron donji i gornji i Uzen-Seru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I sin mu bješe Refa i Resef, a njegov sin bješe Tela, a njegov sin Tahan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A njegov sin Ladan, a njegov sin Amijud, a njegov sin Elisama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A njegov sin Non, a njegov sin Isus.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A dostojanje njihovo i naselje bješe Vetilj i sela njegova, i s istoka Naran, a sa zapada Gezer i sela njegova, i Sihem i sela njegova do Gaze i sela njezinijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I pokraj sinova Manasijinih Vet-San i sela njegova, Tanah i sela njegova, Megidon i sela njegova, Dor i sela njegova; tu nastavahu sinovi Josifa sina Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Sinovi Asirovi bijahu Jemna i Jesva i Jesvaj i Verija, i Sera sestra njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A sinovi Verijini: Ever i Malhilo; ovaj je otac Virzavitov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Ever rodi Jaflita i Somira i Hotama i Suju sestru njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A sinovi Jaflitovi bijahu: Fasah i Vimal i Asvat; to bijahu sinovi Jaflitovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A sinovi Somirovi: Ahije i Roga, Jehuva i Aram.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A sinovi Elema brata njegova: Sofa i Jemna i Selis i Amal.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sinovi Sofini: Suja i Arnefer i Sogal i Verije i Jemra,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I Vosor i Od i Sama i Silisa i Itran i Veira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A sinovi Jeterovi: Jefonija i Fispa i Ara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I sinovi Ulini: Arah i Anilo i Risija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Svi ovi bijahu sinovi Asirovi, poglavari domova otačkih, izabrani, hrabri ljudi, poglavari među knezovima. Bješe ih za vojsku na broj dvadeset i šest tisuća ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga