1 I David učini vijeće s tisućnicima i sa stotinicima i sa svijem vojvodama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče David svemu zboru Izrailjevu: ako vam je po volji, i ako je od Gospoda Boga našega, da pošaljemo na sve strane k braći svojoj ostaloj po svijem krajevima Izrailjevijem, i k sveštenicima i Levitima po gradovima i podgrađima njihovijem, da se skupe k nama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pa da donesemo k sebi kovčeg Boga svojega, jer ga ne tražismo za vremena Saulova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A sav zbor reče da se tako učini, jer to bi po volji svemu narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I tako David sabra sav narod Izrailjev od Sihora Misirskoga dori do Emata, da donesu kovčeg Božji iz Kirijat-Jarima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I otide David sa svijem Izrailjem u Valu, u Kirijat-Jarim Judin, da prenesu odande kovčeg Boga Gospoda, koji sjedi na heruvimima, čije se ime prizivlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I povezoše kovčeg Božji na novijem kolima iz kuće Avinadavove; a Uza i Ahijo upravljahu kolima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A David i sav narod Izrailjev igrahu pred Bogom iz sve snage pjevajući i udarajući u gusle i u psaltire i u bubnje i u kimvale i trubeći u trube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad dođoše do gumna Hidonova, Uza se maši rukom da prihvati kovčeg, jer volovi potegoše na stranu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Gospod se razgnjevi na Uzu, i udari ga što se maši rukom za kovčeg, te umrije ondje pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ožalosti se David što Gospod ubi Uzu: zato se prozva ono mjesto Fares-Uza do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I uplaši se David od Boga u onaj dan, i reče: kako ću donijeti k sebi kovčeg Božji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ne prenese David kovčega k sebi u grad Davidov, nego ga skloni u kuću Ovid-Edoma Getejina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I osta kovčeg Božji kod porodice Ovid-Edomove u kući njegovoj tri mjeseca. I Gospod blagoslovi dom Ovid-Edomov i sve što imaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga