1 A sinovi Izrailjevi po svom broju, glavari domova otačkih, tisućnici i stotinici i upravitelji njihovi, služahu caru u svakom poslu u redovima, koji dolažahu i odlažahu od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini; a u svakom redu bijaše ih dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nad prvijem redom prvoga mjeseca bijaše Jasoveam sin Zavdilov, i u njegovu redu bijaše dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od sinova Faresovijeh bijaše poglavar nad svijem starješinama u vojsci prvoga mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A nad redom drugoga mjeseca bijaše Dodaj Ahošanin, i vojvoda u njegovu redu bješe Miklot; i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Treći vojvoda trećega mjeseca bješe Venaja sin Jodaja sveštenika, poglavar; i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovaj Venaja bješe junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom; i nad redom njegovijem bješe Amizavad sin mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Četvrti, četvrtoga mjeseca Asailo brat Joavov, i za njim Zevadija sin mu; i u redu njegovu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Peti, petoga mjeseca, poglavar Samut Jezrajanin, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Šesti, šestoga mjeseca, Ira sin Ikisov Tekojanin, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sedmi, sedmoga mjeseca, Helis Felonjanin od sinova Jefremovijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Osmi, osmoga mjeseca, Sivehaj Husaćanin od sinova Zarinijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Deveti, devetoga mjeseca, Avijezer Anatoćanin od sinova Venijaminovih, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Deseti, desetoga mjeseca, Maraj Netofaćanin od sinova Zarinijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jedanaesti, jedanaestoga mjeseca, Venaja Faratonjanin od sinova Jefremovijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Dvanaesti, dvanaestoga mjeseca, Heldaj Netofaćanin od Gotonila, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A nad plemenima Izrailjevijem bijahu: nad plemenom Ruvimovijem knez Elijezer sin Zihrijev; nad Simeunovijem Sefatija sin Mašin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nad Levijevim Asavija sin Kemuilov; nad Aronovijem Sadok;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nad Judinijem Eliuj od braće Davidove; nad Isaharovijem Amrije sin Mihailov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nad Zavulonovijem Ismaja sin Ovadijin; nad Neftalimovim Jerimot sin Azrilov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nad sinovima Jefremovijem Isus sin Azazijev; nad polovinom plemena Manasijina Joilo sin Fedajin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nad drugom polovinom plemena Manasijina u Galadu Ido sin Zaharijin; nad Venijaminovim Jasilo sin Avenirov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nad Danovijem Azareilo sin Jeroamov. To bijahu knezovi plemena Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ne izbroji David onijeh koji imahu manje od dvadeset godina, jer Gospod bješe rekao da će umnožiti sinove Izrailjeve kao zvijezde nebeske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Joav sin Serujin poče brojiti, ali ne dovrši; jer dođe gnjev Božji za to na Izrailja; zato taj broj ne dođe u knjigu o caru Davidu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Nad blagom carevijem bijaše Azmavet sin Adilov, a nad blagom po zemlji, po gradovima i po selima i po kulama Jonatan sin Ozijin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A nad ratarima, koji rađahu zemlju, bijaše Ezrije sin Heluvov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A nad vinogradarima Simej Ramaćanin; a nad rodom vinogradskim i nad pivnicama Zavdije Sifmejin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A nad maslinama i smokvama po poljima Val-Anan Gederanin; a nad uljem Joas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Nad govedima što pasijahu u Saronu Sitraj Saronjanin, a nad govedima po dolinama Safat Adlajev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Nad kamilama Ovil Ismailjac; nad magarcima Jedaja Meronoćanin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A nad ovcama Jaziz Agarejin. Svi ovi bijahu nastojnici nad blagom cara Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Jonatan stric Davidov bijaše savjetnik, mudar čovjek i književnik; on i Jehilo sin Ahmonijev bijahu sa sinovima carevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I Ahitofel bijaše savjetnik carev, i Husaj Arhijanin prijatelj carev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A poslije Ahitofela bijaše Jodaj sin Venajin i Avijatar, a vojvoda carev bješe Joav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga