1 I odvoji David s vojvodama za službu sinove Asafove i Emanove i Jedutunove, koji će prorokovati uz gusle i psaltire i kimvale; i biše između njih izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Od sinova Asafovijeh: Zahur i Josif i Netanija i Asarila, sinovi Asafovi, pod rukom Asafa, koji prorokovaše po naredbi carevoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od Jedutuna: šest sinova Jedutunovijeh: Gedalija i Sorije i Jesaija, Asavija i Matatija i Simej pod rukom oca svojega Jedutuna, koji prorokovaše uz gusle hvaleći i slaveći Gospoda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Od Emana: sinovi Emanovi: Vukija, Matanija, Ozilo, Sevuilo i Jerimot, Ananija i Ananije, Elijata, Gidaltija i Romamti-Ezer, Josvekasa, Malotije, Otir i Maziot.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ti svi bijahu sinovi Emana vidioca careva u riječima Božijim da se uzvišuje rog; jer Bog dade Emanu četrnaest sinova i tri kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Svi oni bijahu pod rukom oca svojega pjevajući u domu Gospodnjem uz kimvale i psaltire i gusle za službu u domu Božijem, kako car naređivaše Asafu i Jedutunu i Emanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I bješe ih na broj s braćom njihovom obučenom pjesmama Gospodnjim, dvjesta i osamdeset i osam, samijeh vještaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I baciše ždrijeb za službu svoju, mali kao veliki, učitelj kao učenik;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I pade prvi ždrijeb za Asafa na Josifa, drugi na Gedaliju s braćom i sinovima njegovijem, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Treći na Zahura, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Četvrti na Iserija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Peti na Netaniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Šesti na Vukiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sedmi na Jesarilu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Osmi na Jesaiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Deveti na Mataniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Deseti na Simeja, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jedanaesti na Azareila, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Dvanaesti na Asaviju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Trinaesti na Savuila, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Četrnaesti na Matatiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Petnaesti na Jeremota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Šesnaesti na Ananiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sedamnaesti na Josvekasu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Osamnaesti na Ananija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Devetnaesti na Malotija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Dvadeseti na Elijatu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Dvadeset prvi na Otira, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Dvadeset drugi na Gidaltiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Dvadeset treći na Maziota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Dvadeset četvrti na Romamti-Ezera, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga