1 I David sabra u Jerusalim sve poglavare Izrailjeve, poglavare plemenske i poglavare od redova koji služahu caru, i tisućnike i stotinike, i koji bijahu nad svijem blagom i stokom carevom, i sinove svoje i dvorane i junake i sve ljude hrabre,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ustavši car David na noge reče: čujte me, braćo moja i narode moj! ja bijah naumio da sazidam dom gdje bi počivao kovčeg Gospodnji i da bude podnožje nogama Boga našega, i pripravih što treba za zidanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali mi Bog reče: nećeš sazidati doma imenu mojemu, jer si ratnik i krv si proljevao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali Gospod Bog Izrailjev izabra me iz svega doma oca mojega da budem car nad Izrailjem dovijeka; jer Judu izabra za vođa, i iz doma Judina dom oca mojega; i između sinova oca mojega bi mu volja da mene postavi carem nad svijem Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A tako između svijeh sinova mojih (jer mnogo sinova dade mi Gospod) izabra Solomuna sina mojega da sjedi na prijestolu carstva Gospodnjega nad Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče mi: Solomun sin tvoj sazidaće moj dom i trijemove moje; jer njega izabrah sebi za sina, i ja ću mu biti otac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I utvrdiću carstvo njegovo dovijeka, ako bude postojan da izvršuje zapovijesti moje i zakone moje kao danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sada dakle pred svijem Izrailjem, zborom Gospodnjim, i da čuje Bog naš, kažem vam: držite i tražite sve zapovijesti Gospoda Boga svojega, da biste držali ovu dobru zemlju i ostavili je u našljedstvo sinovima svojim nakon sebe dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ti, Solomune sine, znaj Boga oca svojega, i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljnom; jer sva srca ispituje Gospod i svaku pomisao zna; ako ga ustražiš, naći ćeš ga; ako li ga ostaviš, odbaciće te zasvagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vidi sada da te je Gospod izabrao da sazidaš dom za svetinju; budi hrabar i radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada predade David Solomunu sinu svojemu sliku od trijema i od kuća njegovijeh, i od riznica i od soba i od klijeti unutrašnjih, i od mjesta za zaklopac očišćenja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I sliku od svega što bješe smislio za trijemove doma Gospodnjega i za sve klijeti unaokolo i za riznicu doma Božijega i za riznicu od svetijeh stvari,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I za redove svešteničke i Levitske i za svaki posao u službi u domu Gospodnjem i za sve posuđe u domu Gospodnjem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zlato pod mjeru za sudove zlatne za svaku službu, i srebro za sve sudove srebrne pod mjeru, za sve sudove za svaku službu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pod mjeru za svijetnjake zlatne i žiške zlatne, po težini svakoga svijetnjaka i žižaka njegovijeh, i za svijetnjake srebrne po težini svakoga svijetnjaka i žižaka njegovijeh, prema potrebi svakoga svijetnjaka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I zlata pod mjeru za stolove na kojima će stajati hljebovi postavljeni, za svaki sto; i srebra za stolove srebrne;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I za viljuške i za kotliće i za zdjele zlata čistoga, i za zlatne čaše pod mjeru, za svaku čašu, i za srebrne čaše srebra pod mjeru za svaku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I za oltar kadioni čistoga zlata pod mjeru; i sliku od kola zlatnijeh heruvima, koji će raširivši krila zaklanjati kovčeg zavjeta Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 To mi je sve došlo pisano rukom Gospodnjom da bih znao sve kako što treba uraditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I tako reče David Solomunu sinu svojemu: budi slobodan i hrabar, i radi, ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom, neće te ostaviti niti će otstupiti od tebe, dokle ne svršiš sav posao za službu u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A evo redovi sveštenički i Levitski za svaku službu u domu Božijem; i imaš uza se za svaki posao ljudi dragovoljnijeh i vještijeh svakom poslu, i poglavare i sav narod za svaku zapovijest svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga