1 A redovi vratarski bijahu: od sinova Korejevih bijaše Meselemija sin Korejev između sinova Asafovijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A sinovi Meselemijini: Zaharija prvenac, Jediailo drugi, Zevadija treći, Jatnilo četvrti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Elam peti, Joanan šesti, Elioinaj sedmi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Ovid-Edomovi sinovi: Semaja prvenac, Jozavad drugi, Joah treći i Sahar četvrti i Natanailo peti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Amilo šesti, Isahar sedmi, Feultaj osmi; jer ga blagoslovi Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Semaji sinu njegovu rodiše se sinovi, koji starješovahu u domu oca svojega, jer bijahu dobri junaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sinovi Semajini: Gotnije i Rafailo i Ovid i Elzavad braća njegova, hrabri ljudi, Eliuj i Semahija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Svi ovi bijahu od sinova Ovid-Edomovijeh, i oni i sinovi njihovi i braća njihova, svi hrabri ljudi, krjepki za službu, bijaše ih šezdeset i dva od Ovid-Edoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Meselemijinih sinova i braće, hrabrijeh ljudi, bijaše osamnaest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Osini sinovi, od sinova Merarijevih: Simrije poglavar, premda ne bješe prvenac, ali ga otac postavi poglavarem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Helkija drugi, Tevalija treći, Zaharija četvrti; svijeh sinova i braće Osine bijaše trinaest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Od njih bijahu redovi vratarski po poglavarima da čuvaju stražu naizmjence s braćom svojom služeći u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer metaše ždrijeb za maloga kao i za velikoga po domovima svojih otaca, za svaka vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I pade ždrijeb na istok Selimiji; a Zahariji sinu njegovu, mudromu savjetniku, kad baciše ždrijeb, pade mu ždrijeb na sjever;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Ovid-Edomu na jug, a sinovima njegovijem na riznicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sufimu i Osi na zapad s vratima Salehetskim na putu koji ide gore; straža bješe prema straži:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 S istoka šest Levita; sa sjevera četiri na dan; s juga na dan četiri; a kod riznice po dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Na Parvaru sa zapada četiri na putu, dva kod Parvara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 To su redovi vratarski među sinovima Korejevim i sinovima Merarijevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I ovi još bijahu Leviti: Ahija nad blagom doma Božijega, nad blagom od posvećenijeh stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Od sinova Ladanovijeh između sinova Girsonovijeh od Ladana, između glavara domova otačkih od Ladana sina Girsonova bijaše Jehilo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Sinovi Jehilovi: Zetam i Joilo brat mu bijahu nad blagom doma Gospodnjega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Od sinova Amramovijeh, Isarovijeh, Hevronovijeh, Ozilovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Bijaše Sevuilo sin Girsona sina Mojsijeva starješina nad blagom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A braća njegova od Elijezera: Reavija sin mu, a njegov sin Jesaija, a njegov sin Joram, a njegov sin Zihrije, a njegov sin Selomit;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ovaj Selomit i braća njegova bijahu nad svijem blagom od posvećenijeh stvari, koje posveti car David i poglavari domova otačkih i tisućnici i stotinici i vojvode;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Od ratova i od plijena posvetiše da se opravi dom Gospodnji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I što god bješe posvetio Samuilo vidjelac i Saul sin Kisov i Avenir sin Nirov i Joav sin Serujin; ko god posvećivaše, davaše u ruke Selomitu i braći njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Od sinova Isarovijeh: Henanija i sinovi njegovi bijahu nad spoljašnjim poslovima u Izrailju, upravitelji i sudije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Od sinova Hevronovijeh Asavija i braća njegova, tisuća i sedam stotina hrabrijeh ljudi, bijahu nad Izrailjem s ovu stranu Jordana na istoku za svaki posao Gospodnji i za službu carsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Između sinova Hevronovijeh bijaše Jerija poglavar sinovima Hevronovijem po porodicama njihovijem i domovima otačkim. Četrdesete godine carovanja Davidova potražiše ih i nađoše među njima hrabrijeh junaka u Jaziru Galadskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I braće njegove, hrabrijeh ljudi, bijaše dvije tisuće i sedam stotina glavara u domovima otačkim; i postavi ih car David nad sinovima Ruvimovijem i Gadovijem i polovinom plemena Manasijina za sve poslove Božije i carske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga