1 I načini sebi David kuće u gradu Davidovu, i spremi mjesto za kovčeg Božji, i razape mu šator.

2 Tada reče David: ne valja da nosi kovčeg Božji niko osim Levita, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božji i da mu služe dovijeka.

3 I skupi David sve sinove Izrailjeve u Jerusalim da prenesu kovčeg Gospodnji na mjesto njegovo, koje mu bješe spremio.

4 Skupi David i sinove Aronove i Levite,

5 Od sinova Katovijeh: Urila poglavara i braće njegove sto i dvadeset;

6 Od sinova Merarijevih: Asaju poglavara i braće njegove dvjesta i dvadeset;

7 Od sinova Girsonovijeh: Joila poglavara i braće njegove sto i trideset;

8 Od sinova Elisafanovih: Semaju poglavara i braće njegove dvjesta;

9 Od sinova Hevronovijeh: Elila poglavara i braće njegove osamdeset;

10 Od sinova Ozilovijeh: Aminadava poglavara i braće njegove sto i dvanaest.

11 Tada dozva David Sadoka i Avijatara sveštenike, i Levite Urila i Asaju i Joila i Samaju i Elila i Aminadava,

12 I reče im: vi ste poglavari porodica otačkih među Levitima; osveštajte sebe i braću svoju, da donesete kovčeg Gospoda Boga Izrailjeva na mjesto koje sam mu spremio.

13 Jer što pređe ne učiniste toga, Gospod Bog naš prodrije nas; jer ga ne tražismo kako treba.

14 I osveštaše se sveštenici i Leviti da prenesu kovčeg Gospoda Boga Izrailjeva.

15 I nosiše sinovi Levitski kovčeg Božji kao što je zapovjedio Mojsije po riječi Gospodnjoj na ramenima svojim i polugama.

16 I reče David poglavarima Levitskim da postave između braće svoje pjevače sa spravama muzičkim, sa psaltirima i guslama i kimvalima, da pjevaju u glas veselo.

17 I postaviše Leviti Emana sina Joilova, i od braće njegove Asafa sina Varahijina, i od sinova Merarijevih, braće njihove, Etana sina Kisajina;

18 I s njima braću njihovu drugoga reda: Zahariju i Vena i Jazila i Semiramota i Jehila i Unija i Elijava i Venaju i Masiju i Matatiju i Elifela i Mikneju i Ovid-Edoma i Jeila, vratare.

19 I pjevači Eman i Asaf i Etan udarahu u kimvale mjedene;

20 A Zaharija i Ozilo i Semiramot i Jehilo i Unije i Elijav i Masija i Venaja u psaltire visoko,

21 A Matatija i Elifel i Mikneja i Ovid-Edom i Jeilo i Azazija u gusle nisko.

22 A Henanija poglavar među Levitima koji nošahu kovčeg uređivaše kako će se nositi, jer bješe vješt.

23 A Varahija i Elkana bjehu vratari kod kovčega.

24 A Sevanija i Josafat i Natanailo i Amasaj i Zaharija i Venaja i Elijezer, sveštenici, trubljahu u trube pred kovčegom Božjim; a Ovid-Edom i Jehija bjehu vratari kod kovčega.

25 I tako David i starješine Izrailjeve i tisućnici iđahu prateći kovčeg zavjeta Gospodnjega iz kuće Ovid-Edomove s veseljem.

26 I kad Bog pomože Levitima koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega prinesoše sedam volova i sedam ovnova.

27 I David bijaše ogrnut plaštem od tankoga platna, tako i svi Leviti koji nošahu kovčeg i pjevači, i Henanija koji upravljaše nosiocima među pjevačima. I David imaše na sebi oplećak lanen.

28 I tako sav narod Izrailjev praćaše kovčeg zavjeta Gospodnjega klikujući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u kimvale i u psaltire i u gusle.

29 A kad kovčeg zavjeta Gospodnjega ulažaše u grad Davidov, Mihala kći Saulova gledajući s prozora vidje cara Davida gdje skače i igra, i podrugnu mu se u srcu svom.

Analiza
Pretraga