1 Sinovi Judini bjehu: Fares, Esron i Harmija i Or i Soval.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Reaja sin Sovalov rodi Jata, a Jat rodi Ahumaja i Lada. To su porodice Saratske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A ovo su od oca Itama: Jezrael i Jesma i Jedvas, a sestri njihovoj bješe ime Aselelfonija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Fanuilo bješe otac Gedoru, i Eser otac Husin. To bijahu sinovi Ora prvenca Efrate oca Vitlejemcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Ashor otac Tekujanima imaše dvije žene, Elu i Naru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Nara mu rodi Ahuzama i Efera i Temana i Ahastara. To su sinovi Narini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A sinovi Elini: Sered, Jesoar i Etnan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Kos rodi Anuva i Sovivu i porodice Aharila sina Arumova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Javis bješe slavniji od svoje braće, i mati mu nadje ime Javis govoreći: rodih ga s bolom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Javis prizva Boga Izrailjeva govoreći: o da bi me blagoslovio i raširio međe moje, i ruka tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sačuvao oda zla da me ne ucvijeli! I učini Bog za što ga moli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Heluv brat Sujin rodi Mehira. On bi otac Estonov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Eston rodi Vet-Rafu i Feseju i Tehinu oca gradu Nasu. To su ljudi Rihavovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A sinovi Kenezovi bjehu Gotonilo i Seraja. A sinovi Gotonilovi: Atat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Meonotaj rodi Ofru; a Seraja rodi Joava, oca onijeh što žive u dolini drvodjeljskoj, jer bijahu drvodjelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sinovi Haleva sina Jefonijina bijahu Ir, Ila i Nam. A sin Ilin bješe Kenez.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A sinovi Jeleleilovi: Zif i Zifa, Tirija i Asareilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A sinovi Ezrini: Jeter i Mered i Efer i Jalon; a žena Meredova rodi Marijama i Samaja i Jesvu, oca Estemoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A žena njegova Judija rodi Jereda oca Gedoru, i Evera oca Sohotu, i Jekutila oca Zanoji. A to bijahu sinovi Vitije kćeri Faraonove, kojom se oženi Mered.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A sinovi žene Odijine sestre Nama oca Keili bijahu Garmija i Estemoja Mahaćanin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A sinovi Simonovi: Amnon i Rina i Ven-Anan i Tilon. A sinovi Jesejevi: Zohet i Ven-Zohet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sinovi Sile sina Judina: Ir otac Lihu, i Lada otac Marisi, i porodice doma platnarskoga, doma Asvejina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Jokim i Hasivljani, i Joas i Saraf, koji vladahu u Moavskoj, i Jasuvi-Lehem. Ali to su stare stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 To bijahu lončari i življahu u sadovima i zabranima, i bijahu ondje kod cara za njegove poslove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sinovi Simeunovi: Nemuilo i Jamin, Jariv, Zera, Saul;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A njegov sin Salum, a njegov sin Mivsam, a njegov sin Misma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A sinovi Mismini: Amuilo sin mu, i njegov sin Zahur, i njegov sin Simej.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A Simej imaše šesnaest sinova i šest kćeri; a braća njegova nemahu mnogo sinova, i sve porodice njihove ne bješe tako mnogo kao sinova Judinijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A življahu u Virsaveji i Moladi i Asar-Sualu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I u Vali i u Asemu i u Toladu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I u Vetuilu i u Ormi i u Siklagu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I u Vet-Marhavotu i u Asar-Susimu i u Vet-Vireju i u Saraimu. To bjehu gradovi njihovi do cara Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A sela njihova bijahu Itam i Ajin, Rimon i Tohen i Asan, pet gradova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I sva sela njihova što bijahu oko tijeh gradova do Vala. To bijahu stanovi njihovi po rodu njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A Mesovav i Jamlih i Josa sin Amasijin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I Joilo i Juj sin Josivije sina Seraje sina Asilova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I Elioinaj i Jakova i Jesohaja i Asaja i Adilo i Jesimilo i Venaja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I Zisa sin Sifija sina Alona sina Jedaje sina Simrija sina Semajina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ti imenovani bijahu knezovi u porodicama svojim, i domovi otaca njihovijeh umnožiše se veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I zato otidoše u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I nađoše pašu obilatu i dobru i zemlju prostranu i mirnu i rodnu, jer prije ondje življahu koji bijahu od Hama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ti dakle zapisani po imenu došavši za Jezekije cara Judina razbiše šatore njihove i stanovnike koji se nađoše ondje, i pobiše ih kao proklete da ne osta nijedan do danas, i naseliše se mjesto njih, jer ondje bijaše paše za stoku njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A između njih, sinova Simeunovijeh, izide na goru Sir pet stotina ljudi, a poglavice im bijahu Felatija i Nearija i Refaja i Ozilo, sinovi Jesejevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I pobiše ostatak što bijahu utekli između Amalika, i naseliše se ondje do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga