1 I tako David star i sit života postavi Solomuna sina svojega carem nad Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I sabra sve knezove Izrailjeve i sveštenike i Levite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I biše izbrojeni Leviti od trideset godina i više, i bješe ih na broj s glave na glavu trideset i osam tisuća ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Između njih bijaše dvadeset i četiri tisuće određenijeh na posao u domu Gospodnjem, a šest tisuća upravitelja i sudija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A četiri tisuće vratara i četiri tisuće koji hvaljahu Gospoda uz oruđa koja načini za hvalu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I razdijeli ih David u redove po sinovima Levijevim, Girsonu, Katu i Merariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Od Girsona bijahu: Ladan i Simej;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sinovi Ladanovi: poglavar Jehilo i Zetam i Joilo, trojica;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sinovi Simejevi: Selomit i Azilo i Haran, trojica. To su poglavari otačkih porodica Ladanovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A sinovi Simejevi: Jat, Zina i Jeus i Verija, ta su četvorica sinovi Simejevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Jat bijaše poglavar, a Ziza drugi; a Jeus i Verija nemahu mnogo djece, zato se brojahu u jedan dom otački.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sinovi Katovi: Amram, Isar, Hevron i Ozilo, četvorica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sinovi Amramovi: Aron i Mojsije. Ali Aron bi odvojen da osvećuje svetinju nad svetinjama, on i sinovi njegovi dovijeka, da kade pred Gospodom, da mu služe i da blagosiljaju u ime njegovo dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A sinovi Mojsija čovjeka Božijega broje se u pleme Levijevo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sinovi Mojsijevi: Girsom i Elijezer.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sinovi Girsomovi: Sevuilo poglavar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A sinovi Elijezerovi: Reavija poglavar. A nemaše Elijezer više sinova, nego se sinovi Reavijini umnožiše veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sinovi Isarovi: Selomit poglavar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sinovi Hevronovi: Jerija prvi, Amarija drugi, Jazilo treći, i Jekameam četvrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sinovi Ozilovi: Miha prvi i Jesija drugi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Sinovi Merarijevi: Malije i Musije. Sinovi Malijevi: Eleazar i Kis.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Eleazar umrije i ne imaše sinova nego samo kćeri, i njima se oženiše sinovi Kisovi, braća njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sinovi Musijevi: Malije i Eder i Jeremot, trojica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 To su sinovi Levijevi po otačkim domovima svojim, poglavari domova otačkih, koji biše izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji rađahu posao za službu u domu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer David reče: mir dade Gospod Bog Izrailjev narodu svojemu, i nastavaće u Jerusalimu dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Leviti neće više nositi šatora i posuđa njegova za službu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer po pošljednjoj naredbi Davidovoj biše izbrojeni sinovi Levijevi od dvadeset godina i više;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer određeni bijahu da pomažu sinovima Aronovijem u službi u domu Gospodnjem u trijemovima i u klijetima, i da čiste sve svete stvari i da rade oko službe u domu Gospodnjem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I oko hljebova postavljenijeh, i oko bijeloga brašna za dar i oko kolača prijesnijeh i oko tavica, i oko svega što se prži, i oko svake mjere,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I da stoje jutrom i hvale i slave Gospoda, i tako večerom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu, u subote, i na mladine i praznike, u broju po redu svom svagda pred Gospodom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I da rade što treba raditi u šatoru od sastanka i u svetinji, i za sinove Aronove, braću svoju, u službi u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga