1 I tako David star i sit života postavi Solomuna sina svojega carem nad Izrailjem.

2 I sabra sve knezove Izrailjeve i sveštenike i Levite.

3 I biše izbrojeni Leviti od trideset godina i više, i bješe ih na broj s glave na glavu trideset i osam tisuća ljudi.

4 Između njih bijaše dvadeset i četiri tisuće određenijeh na posao u domu Gospodnjem, a šest tisuća upravitelja i sudija;

5 A četiri tisuće vratara i četiri tisuće koji hvaljahu Gospoda uz oruđa koja načini za hvalu.

6 I razdijeli ih David u redove po sinovima Levijevim, Girsonu, Katu i Merariju.

7 Od Girsona bijahu: Ladan i Simej;

8 Sinovi Ladanovi: poglavar Jehilo i Zetam i Joilo, trojica;

9 Sinovi Simejevi: Selomit i Azilo i Haran, trojica. To su poglavari otačkih porodica Ladanovijeh.

10 A sinovi Simejevi: Jat, Zina i Jeus i Verija, ta su četvorica sinovi Simejevi.

11 A Jat bijaše poglavar, a Ziza drugi; a Jeus i Verija nemahu mnogo djece, zato se brojahu u jedan dom otački.

12 Sinovi Katovi: Amram, Isar, Hevron i Ozilo, četvorica.

13 Sinovi Amramovi: Aron i Mojsije. Ali Aron bi odvojen da osvećuje svetinju nad svetinjama, on i sinovi njegovi dovijeka, da kade pred Gospodom, da mu služe i da blagosiljaju u ime njegovo dovijeka.

14 A sinovi Mojsija čovjeka Božijega broje se u pleme Levijevo.

15 Sinovi Mojsijevi: Girsom i Elijezer.

16 Sinovi Girsomovi: Sevuilo poglavar.

17 A sinovi Elijezerovi: Reavija poglavar. A nemaše Elijezer više sinova, nego se sinovi Reavijini umnožiše veoma.

18 Sinovi Isarovi: Selomit poglavar.

19 Sinovi Hevronovi: Jerija prvi, Amarija drugi, Jazilo treći, i Jekameam četvrti.

20 Sinovi Ozilovi: Miha prvi i Jesija drugi.

21 Sinovi Merarijevi: Malije i Musije. Sinovi Malijevi: Eleazar i Kis.

22 A Eleazar umrije i ne imaše sinova nego samo kćeri, i njima se oženiše sinovi Kisovi, braća njihova.

23 Sinovi Musijevi: Malije i Eder i Jeremot, trojica.

24 To su sinovi Levijevi po otačkim domovima svojim, poglavari domova otačkih, koji biše izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji rađahu posao za službu u domu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.

25 Jer David reče: mir dade Gospod Bog Izrailjev narodu svojemu, i nastavaće u Jerusalimu dovijeka.

26 I Leviti neće više nositi šatora i posuđa njegova za službu njegovu.

27 Jer po pošljednjoj naredbi Davidovoj biše izbrojeni sinovi Levijevi od dvadeset godina i više;

28 Jer određeni bijahu da pomažu sinovima Aronovijem u službi u domu Gospodnjem u trijemovima i u klijetima, i da čiste sve svete stvari i da rade oko službe u domu Gospodnjem,

29 I oko hljebova postavljenijeh, i oko bijeloga brašna za dar i oko kolača prijesnijeh i oko tavica, i oko svega što se prži, i oko svake mjere,

30 I da stoje jutrom i hvale i slave Gospoda, i tako večerom,

31 I kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu, u subote, i na mladine i praznike, u broju po redu svom svagda pred Gospodom,

32 I da rade što treba raditi u šatoru od sastanka i u svetinji, i za sinove Aronove, braću svoju, u službi u domu Gospodnjem.

Analiza
Pretraga