1 A Hiram car Tirski posla poslanike k Davidu i drva kedrovijeh i zidara i drvodjelja da mu sagrade kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I razumje David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izrailjem i da se carstvo njegovo podiže visoko radi naroda njegova Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I David uze jošte žena u Jerusalimu i izrodi još sinova i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ovo su imena onijeh koji mu se rodiše u Jerusalimu: Samuja i Sovav, Natan i Solomun,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Jevar i Elisuja i Elfalet,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Noga i Nefeg i Jafija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Elisama i Velijada i Elifalet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Filisteji čuvši da je David pomazan za cara nad svijem Izrailjem, izidoše svi Filisteji da traže Davida; a David čuvši to izide pred njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Filisteji došavši raširiše se po dolini Rafajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada David upita Gospoda govoreći: hoću li izaći na Filisteje? i hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod mu reče: izađi, i daću ih u tvoje ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada otidoše u Val-Ferasim, i pobi ih ondje David, i reče David: prodrije Bog neprijatelje moje mojom rukom, kao što voda prodire. Otuda se prozva mjesto Val-Ferasim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ostaviše ondje bogove svoje; a David zapovjedi, te ih spališe ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Filisteji opet po drugi put raširiše se po onom dolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I David opet upita Boga, a Bog mu reče: ne idi za njima, nego se vrati od njih, pa udari na njih prema dudovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, tada izidi u boj; jer će poći Bog pred tobom da pobije vojsku Filistejsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I učini David kako mu zapovjedi Bog, i pobiše vojsku Filistejsku od Gavaona do Gezera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I razglasi se ime Davidovo po svijem zemljama; i Gospod zadade strah od njega svijem narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga