1 A među sinovima Aronovijem ovi su redovi: sinovi Aronovi bjehu Nadav i Avijud, Eleazar i Itamar.
Kopirano
+
2 Ali Nadav i Avijud umriješe prije oca svojega i nemahu djece; zato biše sveštenici Eleazar i Itamar.
Kopirano
+
3 I razdijeli ih David: Sadoka, koji bijaše od sinova Eleazarovijeh, i Ahimeleha, koji bijaše od sinova Itamarovijeh, po redu njihovu u službi njihovoj.
Kopirano
+
4 I nađe se sinova Eleazarovijeh više poglavica nego sinova Itamarovijeh, kad ih razdijeliše: od sinova Eleazarovijeh bijaše poglavica po domovima otačkim šesnaest, a od sinova Itamarovijeh osam po domovima otačkim.
Kopirano
+
5 I biše razdijeljeni ždrijebom i jedan i drugi; jer poglavari u svetinji i poglavari pred Bogom bijahu i od sinova Eleazarovijeh i od sinova Itamarovijeh.
Kopirano
+
6 I popisa ih Semaja sin Natanailov pisar od plemena Levijeva pred carem i knezovima i Sadokom sveštenikom i Ahimelehom sinom Avijatarovijem i pred poglavarima porodica otačkih među sveštenicima i Levitima, jedan dom otački uzevši za Eleazara a jedan za Itamara.
Kopirano
+
7 I pade prvi ždrijeb na Jojariva, drugi na Jedaju,
Kopirano
+
8 Treći na Harima, četvrti na Seorima,
Kopirano
+
9 Peti na Malhiju, šesti na Mejamina,
Kopirano
+
10 Sedmi na Akosa, osmi na Aviju,
Kopirano
+
11 Deveti na Isuja, deseti na Sehaniju,
Kopirano
+
12 Jedanaesti na Elijasiva, dvanaesti na Jakima,
Kopirano
+
13 Trinaesti na Ufu, četrnaesti na Jesevava,
Kopirano
+
14 Petnaesti na Vilgu, šesnaesti na Imira,
Kopirano
+
15 Sedamnaesti na Ezira, osamnaesti na Afisisa,
Kopirano
+
16 Devetnaesti na Petaju, dvadeseti na Jezekila,
Kopirano
+
17 Dvadeset prvi na Jahina, dvadeset drugi na Gamula,
Kopirano
+
18 Dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maziju.
Kopirano
+
19 To je red njihov za službu njihovu, kojim idu u dom Gospodnji na posao svoj po naredbi Arona oca svojega, kako mu bješe zapovjedio Gospod Bog Izrailjev.
Kopirano
+
20 A od ostalijeh sinova Levijevih bijaše od sinova Amramovijeh Suvailo; od sinova Suvailovijeh Jedaja,
Kopirano
+
21 Od Reavije, od sinova Reavijinih poglavar Jesija;
Kopirano
+
22 Od sinova Isarovijeh Selomot, od sinova Selomotovijeh Jat;
Kopirano
+
23 A od sinova Jerijinih Amarija drugi, Jazilo treći, Jekameam četvrti;
Kopirano
+
24 Od sinova Uzilovijeh Miha; od sinova Mišinijeh Samir;
Kopirano
+
25 Brat Mišin Jesija; od sinova Jesijinih Zaharija.
Kopirano
+
26 Sinovi Merarijevi: Malije i Musije; od sinova Jazijinih Veno.
Kopirano
+
27 Sinovi Merarijevi od Jazije: Veno i Soam i Zahur i Ivrije;
Kopirano
+
28 Od Malija Eleazar, koji nemaše sinova;
Kopirano
+
29 Od Kisa, od sinova Kisovijeh: Jerameilo;
Kopirano
+
30 I od sinova Musijevih Malije i Eder i Jerimot. To bijahu sinovi Levitski po domovima otaca svojih.
Kopirano
+
31 I oni bacaše ždrijeb prema braći svojoj, sinovima Aronovijem, pred Davidom i Sadokom i Ahimelehom i poglavarima domova otačkih među sveštenicima i Levitima, od domova otačkih svaki poglavar prema bratu svojemu mlađemu.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga