1 A ovo su koji dođoše k Davidu u Siklag dok se još krijaše od Saula sina Kisova, i bijahu među junacima pomažući u ratu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Naoružani lukom, iz desne ruke i iz lijeve gađahu kamenjem i iz luka strijelama, između braće Saulove, od plemena Venijaminova:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Poglavar Ahijezer i Joas sinovi Semaje iz Gavaje, Jezilo i Felet sinovi Azmavetovi, i Veraha i Juj iz Anatota,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Ismaja Gavaonjanin, junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, i Jeremija i Jazilo i Joanan i Jozavad od Gedirota,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Eluzaj i Jerimot i Valija i Semarija i Sefatija od Arufa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Elkana i Jesija i Azareilo i Joezer i Jasoveam Korijani,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Joila i Zevadija sinovi Jeroamovi iz Gedora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I od plemena Gadova prebjegoše k Davidu u grad u pustinju hrabri junaci, vješti boju, naoružani štitom i kopljem, kojima lice bijaše kao lice lavovsko, i bijahu brzi kao srne po gorama:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Eser prvi, Ovadija drugi, Elijav treći,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Mismana četvrti, Jeremija peti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ataj šesti, Elilo sedmi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Joanan osmi, Elzaval deveti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jeremija deseti, Mohvanaj jedanaesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 To bijahu između sinova Gadovijeh poglavari u vojsci, najmanji nad stotinom a najveći nad tisućom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Oni prijeđoše preko Jordana prvoga mjeseca kad se razli preko svijeh bregova svojih, i otjeraše sve iz dolina na istok i na zapad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A dođoše i od sinova Venijaminovijeh i Judinijeh k Davidu u grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I izide im David na susret, i govoreći reče im: ako mira radi idete k meni, da mi pomožete, srce će se moje združiti s vama; ako li ste došli da me izdate neprijateljima mojim, nepravde nema na meni, neka vidi Gospod otaca naših i neka sudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada duh dođe na Amasaja poglavara među vojvodama, te reče: tvoji smo, Davide, i s tobom ćemo biti, sine Jesejev; mir, mir tebi i pomagačima tvojim, jer ti pomaže Bog tvoj. Tako ih primi David, i postavi ih među poglavare nad četama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I od sinova Manasijinih neki prebjegoše Davidu kad iđaše s Filistejima na Saula u boj, ali im ne pomogoše; jer knezovi Filistejski dogovorivši se vratiše ga govoreći: na pogibao našu prebjegnuće gospodaru svojemu Saulu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kad se vraćaše u Siklag, prebjegoše k njemu iz plemena Manasijina: Adna i Jozavad i Jediailo i Mihailo i Jozavad i Eliuj i Saltaj, tisućnici u plemenu Manasijinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I oni pomagahu Davidu protivu četi, jer hrabri junaci bjehu svi, te postaše vojvode u njegovoj vojsci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer svaki dan dolažahu k Davidu u pomoć, dokle posta velika vojska kao vojska Božija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ovo je broj ljudi naoružanijeh za vojsku koji dođoše k Davidu u Hevron da prenesu carstvo Saulovo na nj po riječi Gospodnjoj:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sinova Judinijeh koji nošahu štit i koplje šest tisuća i osam stotina naoružanijeh za vojsku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Sinova Simeunovijeh hrabrijeh vojnika sedam tisuća i sto;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sinova Levijevih četiri tisuće i šest stotina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Jodaj poglavar između sinova Aronovijeh i s njim tri tisuće i sedam stotina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Sadok mladić, hrabar junak, i od doma oca njegova dvadeset i dva kneza;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I sinova Venijaminovih, braće Saulove, tri tisuće; jer ih se mnogi još držahu doma Saulova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I sinova Jefremovijeh dvadeset tisuća i osam stotina hrabrijeh junaka, ljudi na glasu u porodicama otaca svojih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A od polovine plemena Manasijina osamnaest tisuća, koji biše imenovani poimence da dođu da postave Davida carem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I sinova Isaharovijeh, koji dobro razumijevahu vremena da bi znali šta će činiti Izrailj, knezova njihovijeh dvjesta, i sva braća njihova slušahu ih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Sinova Zavulonovijeh, koji iđahu na vojsku i naoružani bijahu za boj svakojakim oružjem, pedeset tisuća, koji se postavljahu u vrste pouzdana srca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A od plemena Neftalimova tisuća poglavara i s njima trideset i sedam tisuća sa štitovima i kopljima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A od plemena Danova dvadeset i osam tisuća i šest stotina naoružanijeh za boj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A od plemena Asirova četrdeset tisuća vojnika vještijeh postaviti se za boj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A onijeh ispreko Jordana, od plemena Ruvimova i Gadova i od polovine plemena Manasijina, sto i dvadeset tisuća sa svakojakim oružjem ubojitijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Svi ovi vojnici u vojničkom redu dođoše cijela srca u Hevron da postave Davida carem nad svijem Izrailjem. A i ostali svi Izrailjci bijahu složni da carem postave Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I bijahu ondje s Davidom tri dana jedući i pijući, jer im braća bijahu pripravila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A i oni koji bijahu blizu njih, dori do Isahara i Zavulona i Neftalima, donošahu hljeba na magarcima i na kamilama i na mazgama i na volovima, jela, brašna, smokava i suhoga grožđa i vina i ulja, volova, ovaca izobila; jer bijaše radost u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga