1 Ovo su sinovi Izrailjevi: Ruvim, Simeun, Levije i Juda, Isahar i Zavulon,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dan, Josif i Venijamin, Neftalim, Gad i Asir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sinovi Judini: Ir i Avnan i Sila; ta mu tri rodi kći Suvina Hananejka; ali Ir prvenac Judin bješe nevaljao pred Gospodom, te ga ubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Tamara snaha njegova rodi mu Faresa i Zaru. Svega pet bješe sinova Judinijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sinovi Faresovi: Esron i Amul.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sinovi Zarini: Zimrije i Etan i Eman i Halkol i Dara; svega pet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I sinovi Harmijini: Ahan, koji smuti Izrailja ogriješiv se o stvari proklete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sinovi Etanovi: Azarija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A sinovi Esronovi, što mu se rodiše: Jerameilo i Aram i Halev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, kneza sinova Judinijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Nason rodi Salmona; a Salmon rodi Voza;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Voz rodi Ovida; a Ovid rodi Jeseja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Jesej rodi prvenca svojega Elijava, i Avinadava drugoga i Samu trećega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Natanaila četvrtoga, Radaja petoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Osema šestoga, Davida sedmoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sestre im Seruju i Avigeju. A sinovi Serujini bjehu Avisaj i Joav i Asailo, trojica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Avigeja rodi Amasu; a otac Amasin bješe Jeter Ismailjac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Halev sin Esronov rodi s Azuvom ženom svojom i s Jeriotom sinove, i sinovi mu bjehu Jeser i Sovav i Ardon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A kad umrije Azuva, Halev se oženi Efratom, koja mu rodi Ora;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Or rodi Uriju, a Urija rodi Veseleila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Potom otide Esron ka kćeri Mahira oca Galadova, i oženi se njom kad mu bijaše šezdeset godina, i ona mu rodi Seguva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Seguv rodi Jaira, koji imaše dvadeset i tri grada u zemlji Galadskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer uze Gesurejima i Sircima sela Jairova i Kenat sa selima njegovijem, šezdeset gradova. To sve uzeše sinovi Mahira oca Galadova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I kad umrije Esron u Halev-Efrati, žena Esronova Avija rodi mu Ashora oca Tekojanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A sinovi Jerameila prvenca Esronova bjehu: prvenac Aram, pa Vuna i Oren i Osem i Ahija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Imaše i drugu ženu Jerameilo, po imenu Ataru, ona je mati Onamova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A sinovi Arama prvenca Jerameilova bjehu: Mas i Jamin i Eker.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I sinovi Onamovi bjehu: Samaj i Jadaj; a sinovi Samajevi: Nadav i Avisur.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I ime ženi Avisurovoj bješe Avihaila, koja mu rodi Avana i Molida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A sinovi Nadavovi: Seled i Apaim; ali Seled umrije bez djece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A sinovi Apailovi: Jesej; a sinovi Jesejevi: Sisan, i kći Sisanova Alaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A sinovi Jadaja brata Samajeva: Jeter i Jonatan; ali Jeter umrije bez djece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A sinovi Jonatanovi: Falet i Zaza. Ti bijahu sinovi Jerameilovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A Sisan ne imaše sinova nego kćeri; i imaše Sisan slugu Misirca po imenu Jaraju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Zato Sisan dade kćer svoju Jaraji sluzi svojemu za ženu; a ona mu rodi Ataja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A Ataj rodi Natana; a Natan rodi Zavada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A Zavad rodi Eflala; a Eflal rodi Ovida;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A Ovid rodi Juja; a Juj rodi Azariju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A Azarija rodi Helisa; a Helis rodi Eleasu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A Eleasa rodi Sisamaja; a Sisamaj rodi Saluma;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A Salum rodi Jekamiju; a Jekamija rodi Elisama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A sinovi Haleva brata Jerameilova bjehu: Misa prvenac njegov, otac Zifejima; pa sinovi Marise oca Hevronova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 A sinovi Hevronovi: Korej i Tafuja i Rekem i Sema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A Sema rodi Rama oca Jorkoamova; a Rekem rodi Samaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A sin Samajev bješe Maon, a taj Maon bi otac Vet-Suru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I Gefa inoča Halevova rodi Harana i Mosu i Gazesa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A sinovi Jadajevi: Regem i Jotam i Gisan i Felet i Gefa i Sagaf.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Maha inoča Halevova rodi Severa i Tirhanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Rodi i Sagafa oca Madmancima i Sevu oca Mahvincima i Gavajanima; a kći Halevova bijaše Ahsa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Ovo bijahu sinovi Haleva sina Ora prvenca Efratina; Soval otac Kirijat-Jarimu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Salma otac Vitlejemu, Aref otac Vet-Gaderu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 A imaše sinove Soval otac Kirijat-Jarimu: Aroja i Asi-Amenuhota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 A porodice Kirijat-jarimske bjehu: Jetrani i Fućani i Sumaćani i Misrajani. Od njih izidoše Saraćani i Estaoljani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Sinovi Salmini: Vitlejemci i Netofaćani, Ataroćani od doma Joavova, i Zorani, polovina Manahaćana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 I porodice pisarske u Javisu, Tiraćani, Simeaćani, Suhaćani; to su Keneji, koji se narodiše od Emata, oca doma Rihavova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga