1 Tada dođoše ljudi iz Kirijat-Jarima, i uzeše kovčeg Gospodnji, i odnesoše ga u kuću Avinadavovu na brdu, a Eleazara sina njegova posvetiše da čuva kovčeg Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A kad kovčeg osta u Kirijat-Jarimu, prođe mnogo vremena, dvadeset godina, i plakaše sav dom Izrailjev za Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Samuilo reče svemu domu Izrailjevu govoreći: ako se svijem srcem svojim obraćate ka Gospodu, povrzite tuđe bogove između sebe i Astarote, i spremite srce svoje za Gospoda, njemu jedinomu služite, pa će vas izbaviti iz ruku Filistejskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I povrgoše sinovi Izrailjevi Vale i Astarote, i služiše Gospodu jedinomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom reče Samuilo: skupite svega Izrailja u Mispu, da se pomolim Gospodu za vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I skupiše se u Mispu, i crpući vodu proljevaše pred Gospodom, i postiše onaj dan, i ondje rekoše: sagriješismo Gospodu. I Samuilo suđaše sinovima Izrailjevijem u Mispi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Filisteji kad čuše da su se sinovi Izrailjevi skupili u Mispu, izidoše knezovi Filistejski na Izrailja. A kad to čuše sinovi Izrailjevi, uplašiše se od Filisteja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I rekoše sinovi Izrailjevi Samuilu: ne prestaj vapiti za nas ka Gospodu Bogu našemu, eda bi nas izbavio iz ruku Filistejskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada Samuilo uze jedno jagnje odojče, i prinese ga svega Gospodu na žrtvu paljenicu; i vapi Samuilo ka Gospodu za Izrailja, i usliši ga Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I kad Samuilo prinošaše žrtvu paljenicu, približiše se Filisteji da udare na Izrailja; ali zagrmje Gospod grmljavinom velikom u onaj dan na Filisteje i smete ih, i biše pobijeni pred Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Izrailjci izidoše iz Mispe, i potjeraše Filisteje, i biše ih do pod Vet-Har.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada uze Samuilo kamen, i metnu ga između Mispe i Sena, i nazva ga Even-Ezer, jer reče: dovde nam Gospod pomože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tako biše pokoreni Filisteji, i više ne dolaziše na među Izrailjevu. I ruka Gospodnja bješe protiv Filisteja svega vijeka Samuilova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I povratiše se Izrailju gradovi, koje bjehu uzeli Filisteji Izrailju, od Akarona do Gata, i međe njihove izbavi Izrailj iz ruku Filistejskih; i bi mir među Izrailjem i Amorejima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Samuilo suđaše Izrailju svega vijeka svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I idući svake godine obilažaše Vetilj i Galgal i Mispu, i suđaše Izrailju u svijem tijem mjestima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom se vraćaše u Ramu, jer ondje bijaše kuća njegova, i suđaše ondje Izrailju, i ondje načini oltar Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga