1 I treći dan dođe David sa svojim ljudima u Siklag, a Amalici bijahu udarili na južnu stranu i na Siklag, i razvalili Siklag i ognjem ga spalili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I bjehu zarobili ženskinje koje bješe ondje, i malo i veliko; ali ne bjehu ubili nikoga, nego ih bjehu odveli i otišli svojim putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kad David dođe sa svojim ljudima u grad, a to grad spaljen ognjem, i žene njihove i sinovi i kćeri njihove zarobljene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I podiže David i narod koji bijaše s njim glas svoj, i plakaše dokle već ne mogoše plakati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I obje žene Davidove zarobiše se, Ahinoama iz Jezraela i Avigeja iz Karmila žena Navalova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I David bješe na muci velikoj, jer narod govoraše da ga zaspu kamenjem; jer žalostan bješe sav narod, svaki za sinovima svojim i za kćerima svojim; ali se David ohrabri u Gospodu Bogu svojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I reče David Avijataru svešteniku sinu Ahimelehovu: uzmi oplećak za me. I uze Avijatar oplećak za Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I upita David Gospoda govoreći: hoću li potjerati tu četu? hoću li je stignuti? A Gospod mu reče: potjeraj, jer ćeš zacijelo stignuti i izbavićeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I pođe David sa šest stotina ljudi što bijahu s njim, i dođoše do potoka Vosora; i ondje ostaše jedni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A David sa četiri stotine ljudi potjera dalje, a dvjesta ljudi osta, koji sustaše te ne mogoše prijeći preko potoka Vosora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I nađoše jednoga Misirca u polju, i dovedoše ga k Davidu, i dadoše mu hljeba da jede i vode da pije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I dadoše mu grudu smokava i dva grozda suha. I pojedavši oporavi se, jer tri dana i tri noći ne bješe ništa jeo niti vode pio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada mu reče David: čiji si ti? i odakle si? A on reče: ja sam rodom Misirac, sluga jednoga Amalika, a gospodar me ostavi, jer se razboljeh prije tri dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Udarismo na južnu stranu Heretejsku i na Judinu i na južnu stranu Halevovu, i Siklag spalismo ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A David mu reče: bi li me mogao odvesti k toj četi? A on reče: zakuni mi se Bogom da me nećeš pogubiti ni izdati u ruke mojemu gospodaru, pa ću te odvesti k toj četi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I odvede ga; i gle, oni se bijahu raširili po svoj zemlji onoj jedući i pijući i veseleći se velikim plijenom koji zaplijeniše iz zemlje Filistejske i iz zemlje Judine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I David ih bi od večera do večera drugoga dana, te niko ne uteče, osim četiri stotine mladića, koji sjedavši na kamile pobjegoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I tako izbavi David sve što bijahu uzeli Amalici, i obje žene svoje izbavi David.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I ništa ne izgubiše, ni malo ni veliko, ni sinove ni kćeri, ni što od plijena i od svega što im bijahu uzeli; sve povrati David.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Također uze David i ostale sve ovce i volove, koje goneći pred svojom stokom govorahu: ovo je plijen Davidov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kad se vrati David k onijem dvjesta ljudi koji bjehu sustali te ne mogoše ići za Davidom, i koje ostavi na potoku Vosoru, izidoše na susret Davidu i narodu koji bijaše s njim. I David pristupivši k narodu pozdravi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada progovoriše svi zli i nevaljali ljudi između onijeh koji su išli s Davidom, i rekoše: što nijesu išli s nama, zato da im ne damo od plijena koji izbavismo, nego svaki ženu svoju i sinove svoje neka uzmu, pa nek idu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali David reče: nemojte tako činiti, braćo moja, s onijem što nam je dao Gospod koji nas je sačuvao i dao nam u ruke četu koja bješe izašla na nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ko će vas poslušati u tome? jer kakav je dio onome koji ide u boj taki je i onome koji ostane kod prtljaga; jednako treba da podijele.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako bi od toga dana unapredak, i to posta uredba i zakon u Izrailju do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I kad dođe David u Siklag, posla od plijena starješinama Judinijem, prijateljima svojim, govoreći: evo vam dar od plijena neprijatelja Gospodnjih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Onima u Vetilju, i onima u Ramotu na jugu, i onima u Jatiru,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I onima u Aroiru, i onima u Sifmotu, i onima u Estemoji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I onima u Rahalu, i onima u gradovima Jerameilskim, i onima u gradovima Kenejskim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I onima u Ormi, i onima u Hor-Asanu, i onima u Atahu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I onima u Hevronu i po svijem mjestima u koja je dolazio David s ljudima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga