1 I u ono vrijeme skupiše Filisteji vojsku svoju da zavojšte na Izrailja; i reče Ahis Davidu: znaj da ćeš ići sa mnom na vojsku ti i tvoji ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A David reče Ahisu: sad ćeš vidjeti šta će učiniti tvoj sluga. A Ahis reče Davidu: zato ću te postaviti da si čuvar glave moje svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Samuilo bijaše umro, i plaka za njim sav Izrailj, i pogreboše ga u Rami, u njegovu gradu. I Saul bijaše istrijebio iz zemlje gatare i vračare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Filisteji skupivši se dođoše i stadoše u oko kod Sunima; skupi i Saul sve Izrailjce, i stadoše u oko kod Gelvuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Saul pak videći vojsku Filistejsku uplaši se, i srce mu uzdrhta veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I upita Saul Gospoda, ali mu Gospod ne odgovori ni u snu ni preko Urima, ni preko proroka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Saul reče slugama svojim: tražite mi ženu s duhom vračarskim, da otidem k njoj i upitam je. A sluge mu rekoše: evo u Endoru ima žena u kojoj je duh vračarski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada se Saul preruši obukav druge haljine, i otide sa dva čovjeka, i dođe k onoj ženi noću; i on joj reče: hajde vračaj mi duhom vračarskim, i dozovi mi onoga koga ti kažem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ali mu žena reče: ta ti znaš šta je učinio Saul i kako je istrijebio iz zemlje gatare i vračare; zašto dakle mećeš zamku duši mojoj da me ubiješ?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Saul joj se zakle Gospodom govoreći: tako živ bio Gospod! neće ti biti ništa za to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada reče žena: koga da ti dozovem? A on reče: Samuila mi dozovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad žena vidje Samuila, povika iza glasa, i reče žena Saulu govoreći: zašto si me prevario? ta ti si Saul.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A car joj reče: ne boj se; nego šta si vidjela? A žena reče Saulu: bogove sam vidjela gdje izlaze iz zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 On joj opet reče: kakav je? Ona mu reče: star čovjek izlazi ogrnut plaštem. Tada razumje Saul da je Samuilo, i savi se licem do zemlje i pokloni se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Samuilo reče Saulu: zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul: u nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojštiše na me, a Bog je otstupio od mene, i ne odgovara mi više ni preko proroka ni u snu, zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Samuilo reče: pa što mene pitaš, kad je Gospod otstupio od tebe i postao ti neprijatelj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Gospod je učinio kako je kazao preko mene; jer je Gospod istrgao carstvo iz tvoje ruke i dao ga bližnjemu tvojemu Davidu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer nijesi poslušao glasa Gospodnjega, niti si izvršio žestokoga gnjeva njegova na Amaliku; zato ti je danas Gospod to učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Gospod će predati i Izrailja s tobom u ruke Filistejima; te ćeš sjutra ti i sinovi tvoji biti kod mene; i oko Izrailjski predaće Gospod u ruke Filistejima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Saul ujedanput pade na zemlju kolik je dug, jer se vrlo uplaši od riječi Samuilovijeh, i ne bješe snage u njemu, jer ne bješe ništa jeo vas dan i svu noć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada žena pristupi k Saulu, i videći ga vrlo uplašena reče mu: evo, sluškinja te je tvoja poslušala, i nijesam za život svoj marila da bih te poslušala što si mi kazao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nego sada i ti poslušaj šta će ti sluškinja tvoja kazati: postaviću ti malo hljeba, te jedi da se okrijepiš da se možeš vratiti svojim putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A on ne htje, i reče: neću jesti. Ali navališe na nj sluge njegove i žena, te ih posluša, i ustavši sa zemlje sjede na postelju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A žena imaše kod kuće tele ugojeno, i brže ga zakla, i uze brašna te umijesi i ispeče hljebove prijesne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Potom postavi Saulu i slugama njegovijem, te jedoše. A poslije ustaše i otidoše iste noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga