1 I Saul govori Jonatanu sinu svojemu i svijem slugama svojim da ubiju Davida; ali Jonatan sin Saulov ljubljaše veoma Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I javi Jonatan Davidu i reče mu: Saul otac moj traži da te ubije; nego se čuvaj sjutra, skloni se gdjegod i prikrij se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A ja ću izaći i stajaću pored oca svojega u polju gdje ti budeš, i govoriću o tebi s ocem svojim, i što doznam javiću ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Jonatan progovori za Davida Saulu ocu svojemu, i reče mu: da se ne ogriješi car o slugu svojega Davida, jer se on nije ogriješio o tebe, nego je još vrlo dobro za te što je činio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer nije mario za život svoj i pobio je Filisteje, i Gospod učini spasenje veliko svemu Izrailju; vidio si i radovao si se; pa zašto bi se ogriješio o krv pravu i ubio Davida ni za što?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I posluša Saul Jonatana, i zakle se Saul: tako živ bio Gospod, neće poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada Jonatan dozva Davida, i kaza mu Jonatan sve ovo; i dovede Jonatan Davida k Saulu, i opet bi pred njim kao pređe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I nasta opet rat, i David izide i pobi se s Filistejima, i razbi ih veoma, te bježaše od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom zli duh Gospodnji napade Saula kad sjeđaše kod kuće i držaše koplje u ruci, a David udaraše rukom o gusle.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Saul šćaše Davida kopljem prikovati za zid, ali se on izmače Saulu, te koplje udari u zid, a David pobježe i izbavi se onu noć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Saul posla ljude ka kući Davidovoj da ga čuvaju i ujutru ubiju. A to javi Davidu žena njegova Mihala govoreći: ako noćas ne izbaviš duše svoje, ujutru ćeš poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada Mihala spusti Davida kroz prozor, te otide i pobježe i izbavi se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Mihala uze lik, i metnu ga u postelju, i metnu mu pod glavu uzglavlje od kostrijeti, i pokri ga haljinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kad Saul posla ljude da uhvate Davida, ona reče: bolestan je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Saul posla opet ljude da vide Davida govoreći: donesite mi ga u postelji da ga pogubim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad dođoše poslani, gle, lik u postelji i uzglavlje od kostrijeti pod glavom mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče Saul Mihali: što me tako prevari i pusti neprijatelja mojega da uteče? A Mihala reče Saulu: on mi reče: pusti me, ili ću te ubiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tako David uteče i izbavi se, i dođe k Samuilu u Ramu, i pripovjedi mu sve što mu je učinio Saul. I otidoše on i Samuilo, i ostaše u Najotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Saulu dođe glas i rekoše mu: eno Davida u Najotu u Rami.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada posla Saul ljude da uhvate Davida; i oni vidješe zbor proroka gdje prorokuju a Samuilo im starješina. I duh Gospodnji dođe na poslanike Saulove, te i oni prorokovahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A kad to javiše Saulu, on posla druge poslanike, ali i oni prorokovahu; te Saul opet posla treće poslanike, ali i oni prorokovahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada sam pođe u Ramu, i kad dođe na veliki studenac koji je u Sokotu, zapita govoreći: gdje je Samuilo i David? I rekoše mu: eno ih u Najotu u Rami.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I pođe u Najot u Rami; ali i na njega siđe duh Božji, te idući dalje prorokovaše dokle dođe u Najot u Rami.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pa skide i on haljine svoje sa sebe, i prorokova i on pred Samuilom, i padnuvši ležaše go vas onaj dan i svu noć. Stoga se govori: eda li je i Saul među prorocima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga