1 A bješe jedan čovjek od plemena Venijaminova, kojemu ime bješe Kis, sin Avila, sina Serora, sina Vehorata, sina Afije, sina jednoga čovjeka od plemena Venijaminova, hrabar junak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 On imaše sina po imenu Saula, koji bješe mlad i lijep da ne bješe ljepšega od njega među sinovima Izrailjevijem, a glavom bješe viši od svega naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Kisu ocu Saulovu nesta magarica, pa reče Kis Saulu sinu svojemu: uzmi sa sobom jednoga momka, pa ustani i idi te traži magarice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I on prođe goru Jefremovu, i prođe zemlju Salisku; ali ne nađoše; pa prođoše i zemlju Salimsku, i ne bješe ih; pa prođoše i zemlju Venijaminovu, i ne nađoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad dođoše u zemlju Sufsku, reče Saul momku svojemu koji bijaše s njim: hajde da se vratimo, da se ne bi otac okanio magarica i zabrinuo se za nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A on mu reče: evo, u ovom gradu ima čovjek Božji, kojega veoma poštuju; što god kaže sve se zbiva; hajdemo k njemu, može biti da će nas uputiti kuda bismo išli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Saul reče momku svojemu: hajde da idemo; ali šta ćemo odnijeti čovjeku? jer nam je hljeba nestalo u torbama, a dara nemamo da odnesemo čovjeku Božijemu. Šta imamo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A momak opet odgovarajući reče Saulu: eto u mene četvrt sikla srebra; to da dam čovjeku Božijemu da nas uputi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A u staro vrijeme ko bi išao da pita Boga govoraše: hajde da idemo k vidiocu. Jer ko se sada zove prorok u staro se vrijeme zvaše vidjelac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Saul reče momku svojemu: dobro veliš; hajde da idemo. I pođoše u grad gdje bješe čovjek Božji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kad iđahu uz brdo gradsko, sretoše djevojke koje izlažahu da zahvataju vodu, pa im rekoše: je li tu vidjelac?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A one odgovarajući rekoše: jest, eto pred tobom; pohitaj, jer je danas došao u grad, jer danas narod ima žrtvu na gori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kako uđete u grad, naći ćete ga prije nego pođe na goru da jede; jer narod neće jesti dokle on ne dođe, jer on treba da blagoslovi žrtvu, pa onda će zvanice jesti; zato idite, jer ćete ga sada naći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I otidoše u grad; a kad dođoše usred grada, gle, Samuilo polazeći na goru srete ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Gospod bješe objavio Samuilu dan prije nego dođe Saul, rekavši:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sjutra u ovo doba poslaću k tebi jednoga čovjeka iz zemlje Venijaminove, njega pomaži da bude vođ narodu mojemu Izrailju, i on će izbaviti moj narod iz ruku Filistejskih. Jer pogledah na narod svoj, jer vika njegova dođe do mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad Samuilo ugleda Saula, reče mu Gospod: eto čovjeka za kojega ti rekoh; taj će vladati mojim narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Saul pristupi k Samuilu na vratima, i reče: kaži mi, gdje je kuća vidiočeva?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Samuilo odgovori Saulu i reče: ja sam vidjelac. Hajde preda mnom na goru, i danas ćete sa mnom jesti; a sjutra ću te otpustiti, i što ti je god u srcu, kazaću ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A za magarice, kojih ti je nestalo prije tri dana, ne brini se; jer su se našle. I čije će biti sve što je najbolje u Izrailju? eda li ne tvoje i svega doma oca tvojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Saul odgovori i reče: nijesam li od plemena Venijaminova, najmanjega plemena Izrailjeva, i dom moj najmanji između svijeh domova plemena Venijaminova? što mi dakle govoriš tako?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Samuilo uze Saula i njegova momka, i odvede ih u sobu, i posadi ih u začelje među zvanicama kojih bješe do trideset ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Samuilo reče kuharu: donesi dio koji ti dadoh i za koji ti rekoh: ostavi ga kod sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada donese kuhar pleće i što bješe na njemu; a Samuilo ga metnu pred Saula, i reče: evo što je ostalo, uzmi preda se, te jedi, jer je sačuvano doslije za tebe, kad rekoh: pozvao sam narod. Tako jede Saul sa Samuilom onaj dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Potom siđoše s gore u grad, i Samuilo se razgovara sa Saulom na krovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ujutru uraniše, i kad svitaše, zovnu Samuilo Saula na krov, i reče mu: digni se, da te otpustim. I kad se diže Saul, izidoše obojica, on i Samuilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I kad dođoše na kraj grada, reče Samuilo Saulu: reci momku neka ide naprijed (i on prođe naprijed), a ti stani malo da ti javim riječ Božiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga