1 Tada David otide odande i uteče u pećinu Odolamsku. A kad to čuše braća njegova i sav dom oca njegova, dođoše onamo k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I skupiše se oko njega koji god bijahu u nevolji i koji bijahu zaduženi i koji god bijahu tužna srca; i on im posta poglavica; i bješe ih s njim oko četiri stotine ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I odande otide David u Mispu Moavsku, i reče caru Moavskom: dopusti da se otac moj i mati moja sklone kod vas dokle vidim šta će Bog učiniti sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I izvede ih pred cara Moavskoga, i ostaše kod njega za sve vrijeme dokle David bješe u onom gradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali prorok Gad reče Davidu: nemoj ostati u tom gradu, idi i vrati se u zemlju Judinu. I David otide i dođe u šumu Aret.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Saul ču da se pojavio David i ljudi što bijahu s njim. Tada Saul sjeđaše u Gavaji pod šumom u Rami, s kopljem u ruci, a sve sluge njegove stajahu pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I reče Saul slugama svojim koje stajahu pred njim: čujte sinovi Venijaminovi; hoće li vama svjema sin Jesejev dati njive i vinograde? hoće li sve vas učiniti tisućnicima i stotinicima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Te ste se svi složili na me, i nema nikoga da mi javi da se moj sin složio sa sinom Jesejevijem, i nema nikoga među vama da mari za me i da mi javi da je sin moj podigao slugu mojega na me da mi zasjeda, kao što se danas vidi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada odgovori Doik Idumejac, koji stajaše sa slugama Saulovijem, i reče: vidio sam sina Jesejeva gdje dođe u Nov k Ahimelehu sinu Ahitovovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 On pita za nj Gospoda, i dade mu brašnjenice: i mač Golijata Filistejina dade mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada car posla da dovedu Ahimeleha sina Ahitovova sveštenika i sav dom oca njegova, sveštenike, koji bijahu u Novu. I dođoše svi k caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada reče Saul: čuj sada sine Ahitovov. A on odgovori: evo me, gospodaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Saul mu reče: zašto ste se složili na me ti i sin Jesejev, te si mu dao hljeba i mač, i pitao si Boga za nj, da bi ustao na me da mi zasjeda, kao što se vidi danas?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Ahimeleh odgovori caru i reče: a ko je između svijeh sluga tvojih kao David, vjeran, i zet carev i poslušan tebi i poštovan u kući tvojoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Eda li sam sad prvi put pitao Gospoda za nj? Sačuvaj Bože! neka car ne bijedi takim čim sluge svojega niti koga u domu oca mojega; jer nije znao sluga tvoj od svega toga ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali car reče: poginućeš, Ahimeleše! i ti i sav dom oca tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada car reče slugama koje stajahu pred njim: okrenite se i pogubite sveštenike Gospodnje, jer je i njihova ruka s Davidom, i znajući da je pobjegao ne javiše mi. Ali sluge careve ne htješe podignuti ruke svoje da ulože na sveštenike Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada car reče Doiku: okreni se ti, te uloži na sveštenike. I okrenuvši se Doik Idumejac uloži na sveštenike, i pobi ih onaj dan osamdeset i pet, koji nošahu oplećak laneni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I u Novu, gradu svešteničkom, isiječe oštrijem mačem i ljude i žene i djecu i koja sisahu, i volove, i magarce i sitnu stoku oštrijem mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali uteče jedan sin Ahimeleha sina Ahitovova, po imenu Avijatar, i pobježe k Davidu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Avijatar javi Davidu da je Saul pobio sveštenike Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A David reče Avijataru: znao sam onoga dana kad je bio ondje Doik Idumejac da će zacijelo kazati Saulu; ja sam kriv za sve duše doma oca tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ostani kod mene, ne boj se; jer ko traži moju dušu, tražiće i tvoju; kod mene ćeš biti sačuvan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga