1 A Gospod reče Samuilu: dokle ćeš ti plakati za Saulom kad ga ja odbacih da ne caruje više nad Izrailjem? Napuni rog svoj ulja, i hodi da te pošljem k Jeseju Vitlejemcu, jer između njegovijeh sinova izabrah sebi cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Samuilo reče: kako da idem? jer će čuti Saul, pa će me ubiti. A Gospod odgovori: uzmi sa sobom junicu iz goveda, pa reci: dođoh da prinesem žrtvu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pozovi Jeseja na žrtvu, a ja ću ti pokazati šta ćeš činiti, i pomaži mi onoga koga ti kažem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I učini Samuilo kako mu kaza Gospod, i dođe u Vitlejem; a starješine gradske uplašivši se istrčaše preda nj, i rekoše mu: jesi li došao dobro?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A on reče: dobro; došao sam da prinesem žrtvu Gospodu; osveštajte se i hodite sa mnom na žrtvu. Pa osvešta i Jeseja i sinove njegove i pozva ih na žrtvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I kad dođoše vidjevši Elijava reče: jamačno je pred Gospodom pomazanik njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali Gospod reče Samuilu: ne gledaj na lice njegovo ni na visinu rasta njegova, jer sam ga odbacio; jer ne gledam na što čovjek gleda: čovjek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I dozva Jesej Avinadava, i reče mu da ide pred Samuila. A on reče: ni toga nije izabrao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom Jesej reče Sami da ide. A on reče: ni toga nije izabrao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tako reče Jesej te prođoše sedam sinova njegovijeh pred Samuila; a Samuilo reče Jeseju: nije Gospod izabrao tijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Potom reče Samuilo Jeseju: jesu li ti to svi sinovi? A on reče: ostao je još najmlađi; eno ga, pase ovce. Tada reče Samuilo Jeseju: pošlji, te ga dovedi, jer nećemo sjedati za sto dokle on ne dođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I posla, te ga dovede. A bijaše smeđ, lijepijeh očiju i lijepa stasa. I Gospod reče: ustani, pomaži ga, jer je to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada Samuilo uze rog s uljem, i pomaza ga usred braće njegove; i siđe duh Gospodnji na Davida i osta na njemu od toga dana. Potom usta Samuilo i otide u Ramu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A duh Gospodnji otide od Saula, i uznemiravaše ga zao duh od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I rekoše Saulu sluge njegove: gle, sada te uznemiruje zli duh Božiji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Neka gospodar naš zapovjedi slugama svojim koje stoje pred tobom, da potraže čovjeka koji zna udarati u gusle, pa kad te napadne zli duh Božji, neka udara rukom svojom, i odlakšaće ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče Saul slugama svojim: potražite čovjeka koji zna dobro udarati u gusle, i dovedite mi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A jedan između sluga njegovijeh odgovori i reče: evo, ja znam sina Jeseja Vitlejemca, koji umije dobro udarati u gusle, i hrabar je junak i ubojnik, i pametan je i lijep, i Gospod je s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Saul posla ljude k Jeseju i poruči: pošlji mi Davida sina svojega koji je kod ovaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Jesej uze magarca i hljeba i mješinu vina i jedno jare, i posla Saulu po Davidu sinu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I David dođe k Saulu i izide preda nj, i omilje Saulu veoma, te ga postavi da mu nosi oružje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Potom posla Saul k Jeseju i poruči: neka David ostane kod mene, jer je našao milost preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I kad bi duh Božji napao Saula, David uzevši gusle udarao bi rukom svojom, te bi Saul odahnuo i bilo bi mu bolje, jer bi zli duh otišao od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga