1 A David pobježe iz Najota u Rami, i dođe i reče Jonatanu: šta sam učinio? kakva je krivica moja? i šta sam zgriješio ocu tvojemu, te traži dušu moju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A on mu reče: sačuvaj Bože! nećeš ti poginuti. Evo otac moj ne čini ništa, ni veliko ni malo, a da meni ne kaže; a kako bi to tajio od mene otac moj? Neće to biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A David zaklinjući se opet reče: otac tvoj zna dobro da sam našao ljubav u tebe, pa veli: ne treba da dozna za ovo Jonatan, da se ne ožalosti. Ali tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, samo je jedan korak između mene i smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Jonatan reče Davidu: šta želi duša tvoja? Ja ću ti učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I David reče Jonatanu: evo sjutra je mladina, kad treba s carem da jedem, pusti me dakle da se sakrijem u polju do trećega večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako zapita za me otac tvoj, ti reci: vrlo mi se molio David da otrči u Vitlejem grad svoj, jer je ondje godišnja žrtva svega roda njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako reče: dobro, biće miran sluga tvoj; ako li se razgnjevi, znaj da je zlo naumio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Učini dakle milost sluzi svojemu, kad si vjeru Gospodnju uhvatio sa slugom svojim; ako je kaka krivica na meni, ubij me sam, jer zašto bi me vodio k ocu svojemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Jonatan mu reče: Bože sačuvaj; jer da doznam da je otac moj naumio zlo da te zadesi, zar ti ne bih javio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A David reče Jonatanu: ko će mi javiti ako ti otac odgovori što zlo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Jonatan reče Davidu: hodi da izidemo u polje. I izidoše obojica u polje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Jonatan reče Davidu: Gospode Bože Izrailjev! kad iskušam oca svojega sjutra u ovo doba ili prekosjutra, i bude dobro po Davida, ako ne pošljem k tebi i ne javim ti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Neka Gospod učini tako Jonatanu i tako neka doda. Ako li otac moj bude naumio da ti učini zlo, ja ću ti javiti, i opraviću te, i otići ćeš s mirom; i Gospod neka bude s tobom kao što je bio s ocem mojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A i ti, dokle sam živ, činićeš meni milost Gospodnju da ne poginem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I nećeš ukratiti milosti svoje domu mojemu dovijeka, ni onda kad Gospod istrijebi sve neprijatelje Davidove sa zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tako Jonatan učini vjeru s domom Davidovijem govoreći: Gospod neka traži iz ruku neprijatelja Davidovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I još zakle Jonatan Davida ljubavlju svojom k njemu, jer ga ljubljaše kao svoju dušu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom reče mu Jonatan: sjutra je mladina, i pitaće se za te, jer će tvoje mjesto biti prazno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ti čekaj do trećega dana, pa onda otidi brzo i dođi na mjesto gdje si se bio sakrio kad se ovo radilo, i sjedi kod kamena Ezila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ja ću baciti tri strijele ukraj toga kamena, kao da gađam biljegu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I evo poslaću momka govoreći mu: idi, nađi strijele. Ako rečem momku: eto strijele su za tobom ovamo bliže, digni ih; tada dođi, dobro je po te, i neće ti biti ništa, tako živ bio Gospod!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako li ovako rečem momku: eto strijele su pred tobom tamo dalje; onda idi, jer te Gospod šalje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A za ove riječi što rekosmo ja i ti, evo, Gospod je svjedok između mene i tebe dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Potom se David sakri u polju; i dođe mladina, i car sjede za sto da jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A kad car sjede na svoje mjesto, po običaju na mjesto kod zida, Jonatan usta, a Avenir sjede do Saula, a mjesto Davidovo bješe prazno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Saul ne reče ništa onaj dan, jer mišljaše: dogodilo mu se štogod, te nije čist, zacijelo nije čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A sjutradan, drugi dan mjeseca, opet bješe prazno mjesto Davidovo, a Saul reče Jonatanu sinu svojemu: zašto sin Jesejev ne dođe na objed ni juče ni danas?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A Jonatan odgovori Saulu: vrlo me je molio David da otide do Vitlejema,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Rekavši: pusti me, jer porodica naša ima žrtvu u gradu, i sam mi je brat zapovjedio; ako sam dakle našao milost pred tobom, da otidem i vidim braću svoju. Zato nije došao na carev objed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada se razgnjevi Saul na Jonatana, te mu reče: nevaljali i neposlušni sine! zar ja ne znam da si izabrao sina Jesejeva sebi na sramotu i na sramotu svojoj nevaljaloj majci?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jer dokle je živ sin Jesejev na zemlji, nećeš se utvrditi ni ti ni carstvo tvoje; zato pošlji sada i dovedi ga k meni, jer je zaslužio smrt.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Jonatan odgovori Saulu ocu svojemu i reče mu: zašto da se pogubi? šta je učinio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tada se Saul baci kopljem na nj da ga ubije. Tada vidje Jonatan da je otac njegov naumio ubiti Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I usta Jonatan od stola gnjevan, i ništa ne jede drugi dan po mladini; jer se zabrinu za Davida, što ga otac osramoti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A kad bi ujutru, izide Jonatan u polje u vrijeme kako bješe ugovorio s Davidom, i s njim jedno momče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I reče momku svojemu: trči da mi nađeš strijele koje ću pustiti. I momče otrča, a on pusti strijelu preko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A kad dođe momak do mjesta kuda bješe zastrijelio Jonatan, viknu Jonatan za momkom govoreći: nije li strijela dalje naprijed?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Još viknu Jonatan za momkom: brže, ne stoj. I momak Jonatanov pokupi strijele, i vrati se gospodaru svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ali momak ne znaše ništa, samo Jonatan i David znahu šta je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I Jonatan dade oružje svoje momku koji bijaše s njim, i reče mu: idi, odnesi u grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I kad momak otide, David usta s južne strane i pade ničice na zemlju i pokloni se tri puta, i poljubiše se, i plakaše obojica, a David osobito.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I reče Jonatan Davidu: idi s mirom, kao što smo se zakleli obojica imenom Gospodnjim rekavši: Gospod da je svjedok između mene i tebe i između mojega sjemena i tvojega sjemena dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I tako David ustavši otide, a Jonatan se vrati u grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga