1 Jedan dan reče Jonatan sin Saulov momku svojemu koji mu nošaše oružje: hajde da idemo k straži Filistejskoj koja je na onoj strani. A ocu svojemu ne kaza ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Saul stajaše kraj brda pod šipkom, koji bijaše u Migronu; i naroda bješe s njim oko šest stotina ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Ahija sin Ahitova brata Ihavoda sina Finesa sina Ilija sveštenika Gospodnjega u Silomu nošaše oplećak. I narod ne znadijaše da je otišao Jonatan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A u klancu kojim šćaše Jonatan otići k straži Filistejskoj, bijahu dvije strmene stijene, jedna s jedne strane a druga s druge, i jedna se zvaše Voses a druga Sene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I jedna od njih stajaše sa sjevera prema Mihmasu, a druga s juga prema Gavaji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Jonatan reče momku koji mu nošaše oružje: hajde da otidemo k straži tijeh neobrezanijeh; može biti da će nam učiniti što Gospod, jer Gospodu ne smeta izbaviti s množinom ili s malinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A onaj što mu nošaše oružje odgovori mu: čini što ti je god u srcu, idi, evo ja ću ići s tobom kuda god hoćeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Jonatan mu reče: evo, otići ćemo k tijem ljudima, i pokazaćemo im se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako nam reku: čekajte dokle dođemo k vama, tada ćemo se ustaviti na svom mjestu, i nećemo ići k njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako li reku: hodite k nama, tada ćemo otići; jer nam ih Gospod predade u ruke. To će nam biti znak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I pokazaše se obojica straži Filistejskoj; a Filisteji rekoše: gle, izlaze Jevreji iz rupa u koje su se sakrili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I stražari rekoše Jonatanu i momku koji mu nošaše oružje: hodite k nama da vam kažemo nešto. I Jonatan reče onomu što mu nošaše oružje: hajde za mnom, jer ih predade Gospod u ruke Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tako puzaše Jonatan rukama i nogama, a za njim momak što mu nošaše oružje; i padahu pred Jonatanom, i ubijaše ih za njim onaj što mu nošaše oružje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I to bi prvi boj, u kom pobi Jonatan i momak što mu nošaše oružje oko dvadeset ljudi, otprilike na po rala zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I uđe strah u oko u polju i u sav narod; i straža i oni koji bjehu izašli da plijene prepadoše se, i zemlja se uskoleba, jer bješe strah od Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A straža Saulova u Gavaji Venijaminovoj opazi gdje se mnoštvo uzbunilo i uspropadalo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada reče Saul narodu koji bijaše s njim: pregledajte i vidite ko je otišao od nas. I kad pregledaše, gle, ne bješe Jonatana i momka njegova koji mu nošaše oružje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I reče Saul Ahiji: donesi kovčeg Božji; jer kovčeg Božji bijaše tada kod sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A dok govoraše Saul svešteniku, zabuna u okolu Filistejskom bivaše sve veća, i Saul reče svešteniku: ostavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Saul i sav narod što bješe s njim skupiše se i dođoše do boja, i gle, povadili bjehu mačeve jedan na drugoga, i zabuna bješe vrlo velika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A bijaše s Filistejima Jevreja kao prije, koji iđahu s njima na vojsku svuda; pa i oni pristaše uz Izrailjce, koji bijahu sa Saulom i Jonatanom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I svi Izrailjci koji se bijahu sakrili u gori Jefremovoj kad čuše da bježe Filisteji, naklopiše se i oni za njima bijući ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I izbavi Gospod Izrailja u onaj dan; i boj otide dori do Vet-Avena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Izrailjci se vrlo umoriše onaj dan; a Saul zakle narod govoreći: da je proklet koji jede što do večera, da se osvetim neprijateljima svojim. I ne okusi narod ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I sav narod one zemlje dođe u šumu, gdje bješe mnogo meda po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I kad dođe narod u šumu, vidje med gdje teče; ali niko ne prinese ruke k ustima svojim: jer se narod bojaše zakletve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ali Jonatan ne ču kad otac njegov zakle narod, te pruži štap koji mu bješe u ruci, i zamoči kraj u sat, i primače ruku svoju k ustima svojim, i zasvijetliše mu se oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A jedan iz naroda progovori i reče: otac je tvoj zakleo narod rekavši: da je proklet ko bi jeo što danas; stoga susta narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tada reče Jonatan: smeo je zemlju otac moj; vidite kako mi se zasvijetliše oči, čim okusih malo meda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A da je još narod slobodno jeo danas od plijena neprijatelja svojih, koji nađe! ne bi li polom Filistejski bio još veći?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I tako pobiše onaj dan Filisteje od Mihmasa do Ajalona, i narod se vrlo umori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I naklopi se narod na plijen, i nahvataše ovaca i volova i telaca, i poklaše ih na zemlji, i stade narod jesti s krvlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I javiše Saulu govoreći: evo narod griješi Gospodu jedući s krvlju. A on reče: nevjeru učiniste; dovaljajte sada k meni velik kamen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zatijem reče Saul: razidite se među narod i recite: dovedite svaki k meni vola svojega i ovcu svoju; i ovdje zakoljite i jedite, i nećete griješiti Gospodu jedući s krvlju. I donese sav narod, svaki svoga vola svojom rukom one noći, i ondje klaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I načini Saul oltar Gospodu; to bi prvi oltar koji načini Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Potom reče Saul: hajdemo za Filistejima noćas, da ih plijenimo do jutra, i da ih ne ostavimo nijednoga. A oni rekoše: čini što ti je god volja. Ali sveštenik reče: da pristupimo ovdje k Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I upita Saul Boga: hoću li ići za Filistejima? hoćeš li ih dati u ruke Izrailju? Ali ne odgovori mu onaj dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Zato reče Saul: pristupite ovamo svi glavari narodni, i tražite i vidite na kom je grijeh danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Jer kako je živ Gospod koji izbavlja Izrailja, ako bude i na Jonatanu sinu mojem, poginuće zaista. I ne odgovori mu niko iz svega naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Potom reče svemu Izrailju: vi budite s jedne strane, a ja i Jonatan sin moj bićemo s druge strane. A narod reče Saulu: čini što ti je drago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Tada reče Saul Gospodu Bogu Izrailjevu: pokaži pravoga. I obliči se Jonatan i Saul, a narod izide prav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I reče Saul: bacite ždrijeb za me i za Jonatana sina mojega. I obliči se Jonatan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Tada reče Saul Jonatanu: kaži mi šta si učinio? I kaza mu Jonatan i reče: samo sam okusio malo meda nakraj štapa koji mi bješe u ruci; evo me; hoću li poginuti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A Saul reče: to neka mi učini Bog i to neka doda, poginućeš, Jonatane!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Ali narod reče Saulu: zar da pogine Jonatan, koji je učinio ovo spasenje veliko u Izrailju? Bože sačuvaj! Tako živ bio Gospod, neće pasti na zemlju nijedna dlaka s glave njegove. Jer je s pomoću Božjom učinio to danas. I tako izbavi narod Jonatana, te ne pogibe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Tada se vrati Saul od Filisteja, a Filisteji otidoše u svoje mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I Saul carujući nad Izrailjem ratovaše na sve neprijatelje svoje, na Moavce i na sinove Amonove i na Edomce i na careve Sovske i na Filisteje, i kuda se god obraćaše, nadvlađivaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Skupi također vojsku i pobi Amalika; i izbavi Izrailja iz ruku onijeh koji ga plijenjahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 A Saul imaše sinove: Jonatana i Isuja i Melhisuja; a dvjema kćerima njegovijem bjehu imena prvenici Merava a mlađoj Mihala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 A ženi Saulovoj bješe ime Ahinoama kći Ahimasova; a vojvodi njegovu bješe ime Avenir sin Nira strica Saulova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Jer Kis otac Saulov i Nir otac Avenirov bijahu sinovi Avilovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I bijaše velik rat s Filistejima svega vijeka Saulova; i koga god viđaše Saul hrabra i junaka, uzimaše ga k sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga