1 A Filisteji se pobiše s Izrailjcima, i pobjegoše Izrailjci ispred Filisteja, i padahu mrtvi na gori Gelvuji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I stigoše Filisteji Saula i sinove njegove; i pogubiše Filisteji Jonatana i Avinadava i Melhi-Suva, sinove Saulove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I boj posta žešći oko Saula, i nađoše ga strijelci, i on se vrlo uplaši od strijelaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče Saul momku koji mu nošaše oružje: izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti neobrezani i probodu me i narugaju mi se. Ali ne htje momak što mu nošaše oružje, jer ga bješe vrlo strah. Tada Saul uze mač, i baci se na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad momak koji nošaše oružje vidje Saula mrtva, baci se i on na svoj mač i umrije s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tako pogibe Saul i tri sina njegova i momak koji mu nošaše oružje i svi ljudi njegovi zajedno onoga dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Izrailjci koji bijahu s ovu stranu potoka i s ovu stranu Jordana kad vidješe gdje Izrailjci pobjegoše i gdje pogibe Saul i njegovi sinovi, ostaviše gradove i pobjegoše, te dođoše Filisteji i ostaše u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sjutradan dođoše Filisteji da svlače mrtve; i nađoše Saula i tri sina njegova gdje leže na gori Gelvuji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I otsjekoše mu glavu, i skidoše oružje s njega, i poslaše u zemlju Filistejsku na sve strane da se objavi u kući njihovijeh lažnijeh bogova i po narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ostaviše oružje njegovo u kući Astarotinoj, a tijelo njegovo objesiše na zid Vet-sanski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A čuše stanovnici u Javisu Galadovu šta učiniše Filisteji od Saula.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I podigoše se svi ljudi hrabri, i išavši svu noć skidoše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovijeh sa zida Vet-sanskoga, pa se vratiše u Javis, i ondje ih spališe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I uzeše kosti njihove i pogreboše ih pod drvetom u Javisu, i postiše sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga