1 Tada Filisteji skupiše vojsku svoju da vojuju, i skupiše se u Sokotu Judinu, i stadoše u oko između Sokota i Azike na međi Damimskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Saul i Izrailjci skupiše se i stadoše u oko u dolini Ili, i uvrstaše se prema Filistejima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Filisteji stajahu na brdu odonuda a Izrailjci stajahu na brdu odovuda, a među njima bješe dolina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I izide iz okola Filistejskoga jedan zatočnik po imenu Golijat iz Gata, visok šest lakata i ped.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I na glavi mu bješe kapa od mjedi, i oklop pločast na njemu od mjedi; i bijaše oklop težak pet tisuća sikala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I nogavice od mjedi bjehu mu na nogu, i štit od mjedi na ramenima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kopljača od koplja mu bješe kao vratilo, a gvožđa u koplju mu bješe šest stotina sikala; i koji mu oružje nošaše iđaše pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 On stavši vikaše vojsku Izrailjsku, i govoraše im: što ste izašli uvrstavši se? nijesam li ja Filistejin a vi sluge Saulove? izberite jednoga između sebe, pa neka izađe k meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako me nadjača i pogubi me, mi ćemo vam biti sluge; ako li ja njega nadjačam i pogubim ga, onda ćete vi biti nama sluge, i služićete nam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Još govoraše Filistejin: ja osramotih danas vojsku Izrailjsku; dajte mi čovjeka da se bijemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad Saul i sav Izrailj ču šta reče Filistejin, prepadoše se i uplašiše se vrlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A bijaše David sin jednoga Efraćanina, iz Vitlejema Judina, kojemu ime bješe Jesej, koji imaše osam sinova i bijaše u vrijeme Saulovo star i vremenit među ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I tri najstarija sina Jesejeva otidoše za Saulom na vojsku; a imena trojici sinova njegovijeh koji otidoše na vojsku bijahu prvencu Elijav a drugome Avinadav a trećemu Sama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A David bijaše najmlađi. I ona tri najstarija otidoše za Saulom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A David otide od Saula i vrati se u Vitlejem da pase ovce oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Filistejin izlažaše jutrom i večerom, i staja četrdeset dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Jesej reče Davidu sinu svojemu: uzmi sada za braću svoju efu ovoga prženoga žita i ovijeh deset hljebova, i odnesi brže u oko braći svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ovijeh deset mladijeh siraca odnesi tisućniku, i vidi braću svoju kako su, i donesi od njih znak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Saul i oni i sav Izrailj bijahu u dolini Ili ratujući s Filistejima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I tako David usta rano i ostavi ovce na čuvaru; pa uze i otide kako mu zapovjedi Jesej; i dođe na mjesto gdje bješe oko, i vojska izlažaše da se vrsta za boj, i podizaše ubojnu viku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I stajaše vojska Izrailjska i Filistejska jedna prema drugoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada ostavi David svoj prtljag kod čuvara, koji čuvaše prtljag, i otrča u vojsku, i dođe i zapita braću svoju za zdravlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I dokle govoraše s njima, gle, onaj zatočnik po imenu Golijat Filistejin iz Gata, izide iz vojske Filistejske i govoraše kao prije, i David ču.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A svi Izrailjci kad vidješe toga čovjeka, uzbjegoše od njega, i bješe ih strah veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I govorahu Izrailjci: vidjeste li toga čovjeka što izide? Jer izide da sramoti Izrailja. A ko bi ga pogubio, car bi mu dao silno blago, i kćer svoju dao bi mu; i oslobodio bi dom oca njegova u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tada reče David ljudima koji stajahu oko njega govoreći: šta će se učiniti čovjeku koji pogubi toga Filistejina i skine sramotu s Izrailja? Jer ko je taj Filistejin neobrezani da sramoti vojsku Boga živoga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A narod mu odgovori iste riječi govoreći: to će se učiniti onome ko ga pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A kad ču Elijav brat njegov najstariji kako se razgovara s tijem ljudima, razljuti se Elijav na Davida, i reče mu: što si došao? i na kom si ostavio ono malo ovaca u pustinji? znam ja obijest tvoju i zloću srca tvojega; došao si da vidiš boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A David reče: šta sam sad učinio? zapovjeđeno mi je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Potom okrenu se od njega k drugome i zapita kao prije; i narod mu odgovori kao prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I kad se čuše riječi koje govoraše David, javiše ih Saulu, a on ga dozva k sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I David reče Saulu: neka se niko ne plaši od onoga; sluga će tvoj izaći i biće se s Filistejinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A Saul reče Davidu: ne možeš ti ići na Filistejina da se biješ s njim, jer si ti dijete a on je vojnik od mladosti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A David reče Saulu: sluga je tvoj pasao ovce oca svojega; pa kad dođe lav ili medvjed i odnese ovcu iz stada,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ja potrčah za njim, i udarih ga i oteh mu iz čeljusti; i kad bi skočio na me, uhvatih ga za grlo, te ga bih i ubih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I lava i medvjeda ubijao je tvoj sluga, pa će i taj Filistejin neobrezani proći kao oni; jer osramoti vojsku Boga živoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Još reče David: Gospod koji me je sačuvao od lava i medvjeda, on će me sačuvati i od ovoga Filistejina. Tada reče Saul Davidu: idi, i Gospod neka bude s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I Saul dade Davidu svoje oružje, i metnu mu na glavu kapu svoju od mjedi i metnu oklop na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I pripasa David mač njegov preko svojega odijela i pođe, ali ne bješe navikao, pa reče David Saulu: ne mogu ići s tijem, jer nijesam navikao. Pa skide David sa sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I uze štap svoj u ruku, i izabra na potoku pet glatkih kamena i metnu ih u torbu pastirsku, koju imaše, i uze praću svoju u ruku, i tako pođe ka Filistejinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A i Filistejin iđaše sve bliže k Davidu, a čovjek koji mu nošaše oružje, iđaše pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A kad Filistejin pogleda i vidje Davida, potsmjehnu mu se, što bješe mlad i smeđ i lijepa lica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I reče Filistejin Davidu: eda li sam pseto, te ideš na me sa štapom? I proklinjaše Filistejin Davida bogovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I reče Filistejin Davidu: hodi k meni da dam tijelo tvoje pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A David reče Filistejinu: ti ideš na me s mačem i s kopljem i sa štitom; a ja idem na te u ime Gospoda nad vojskama, Boga vojske Izrailjeve, kojega si ružio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Danas će te Gospod dati meni u ruke, i ubiću te, i skinuću glavu s tebe, i daću danas tjelesa vojske Filistejske pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim, i poznaće sva zemlja da je Bog u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I znaće sav ovaj zbor da Gospod ne spasava mačem ni kopljem, jer je rat Gospodnji, zato će vas dati nama u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 A kad se Filistejin podiže i dođe bliže k Davidu, David brže istrča na bojište pred Filistejina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I David turi ruku svoju u torbu svoju, i izvadi iz nje kamen, i baci ga iz praće, i pogodi Filistejina u čelo i uđe mu kamen u čelo, te pade ničice na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Tako David praćom i kamenom nadjača Filistejina, i udari Filistejina i ubi ga; a nemaše David mača u ruci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I pritrčav David stade na Filistejina, i zgrabi mač njegov i izvuče ga iz korica i pogubi ga i otsiječe mu glavu. A Filisteji kad vidješe gdje pogibe junak njihov pobjegoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 A Izrailjci i Judejci ustaše i povikaše i potjeraše Filisteje do doline i do vrata Akaronskih; i padaše pobijeni Filisteji po putu Sarajimskom do Gata i do Akarona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Potom se vratiše sinovi Izrailjevi tjeravši Filisteje, i oplijeniše oko njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 A David uze glavu Filistejinovu, i odnese je u Jerusalim, a oružje njegovo ostavi u svojoj kolibi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 A kad Saul vidje Davida gdje ide pred Filistejina, reče Aveniru vojvodi: čiji je sin taj mladić, Avenire? A Avenir reče: kako je živa duša tvoja, care, ne znam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 A car reče: pitaj čiji je sin taj mladić.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 A kad se vrati David pogubivši Filistejina, uze ga Avenir i izvede ga pred Saula, a u ruci mu bješe glava Filistejinova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 I Saul reče mu: čiji si sin, dijete? A David reče: ja sam sin sluge tvojega Jeseja Vitlejemca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga