1 Tada Samuilo uze uljanicu, i izli mu ulje na glavu, pa ga cjelova, i reče mu: eto, nije li te pomazao Gospod nad našljedstvom svojim da mu budeš vođ?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad otideš danas od mene, naći ćeš dva čovjeka kod groba Rahiljina u kraju Venijaminovu u Selsi, koji će ti reći: našle su se magarice, koje si pošao da tražiš, i evo otac tvoj ne mareći za magarice zabrinuo se za vas govoreći: šta ću činiti poradi sina svojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I otišavši odande dalje kad dođeš u ravnicu Tavorsku, srešće te ondje tri čovjeka idući k Bogu u Vetilj, noseći jedan tri jareta, a drugi noseći tri hljeba, a treći noseći mješinu vina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pa će te upitati za zdravlje, i daće ti dva hljeba, koje primi iz ruku njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom ćeš doći na hum Božji, gdje je straža Filistejska, i kad uđeš u grad, srešće te gomila proroka slazeći s gore, a pred njima psaltiri i bubnji i svirale i gusle; i oni će prorokovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sići će na te duh Gospodnji, te ćeš prorokovati s njima, i postaćeš drugi čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad ti dođu ti znaci, čini što ti dođe na ruku, jer je Bog s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Potom ćeš otići prije mene u Galgal, i gle, ja ću doći k tebi da prinesem žrtve paljenice i da prinesem žrtve zahvalne. Sedam dana čekaj dokle dođem k tebi i kažem ti šta ćeš činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I kad se okrete da ide od Samuila, Bog mu dade drugo srce; i svi se oni znaci zbiše onaj dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I kad dođoše na hum, gle, srete ga gomila proroka, i dođe na nj duh Božji, i prorokova među njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kad ga vidješe svi koji ga poznavahu od pređe gdje prorokuje s prorocima, rekoše jedan drugome: šta to bi od sina Kisova? eda li je i Saul među prorocima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A jedan odande odgovori i reče: ko li im je otac? Otuda posta priča: eda li je i Saul među prorocima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I prestavši prorokovati dođe na goru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A stric Saulov reče njemu i momku njegovu: kuda ste išli? A on odgovori: da tražimo magarice; i kad vidjesmo da ih nigdje nema, otidosmo k Samuilu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A stric Saulov reče: kaži mi šta vam je rekao Samuilo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Saul reče stricu svojemu: kazao nam je da su se našle magarice. Ali mu ne reče za carstvo što mu je kazao Samuilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Samuilo sazva narod u Mispu ka Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I reče sinovima Izrailjevijem: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ja izvedoh Izrailja iz Misira, i izbavih vas iz ruku Misirskih i iz ruku svijeh carstava koja vas mučahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A vi danas odbaciste Boga svojega, koji vas sam izbavlja od svijeh zala vaših i nevolja vaših, i rekoste mu: postavi cara nad nama. Sada dakle stanite pred Gospodom po plemenima svojim i po tisućama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I privede Samuilo sva plemena Izrailjeva, i pade na pleme Venijaminovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Potom privede pleme Venijaminovo po porodicama njegovijem, i pade na porodicu Matrijevu; potom pade na Saula sina Kisova. I tražiše ga, ali se ne nađe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada opet upitaše Gospoda: hoće li još doći ovamo taj čovjek? A Gospod reče: eto sakrio se za prtljagom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tada otrčaše, i dovedoše ga odande. I stade usred naroda, i bijaše glavom viši od svega naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I reče Samuilo svemu narodu: vidite li koga je izabrao Gospod da niko nije kao on u svemu narodu? I sav narod povika i reče: da živi car!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada Samuilo kaza narodu prava carska i napisa u knjigu, i metnu je pred Gospodom. Potom Samuilo raspusti narod da ide svak svojoj kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Saul također otide svojoj kući u Gavaju, i s njim otidoše vojnici, kojima Bog taknu srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A ljudi nevaljali rekoše: taj li će nas izbaviti? I prezirahu ga, niti mu donesoše dara. Ali se on učini kao da nije čuo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga