1 Poslije ovijeh stvari dođe Avramu riječ Gospodnja u utvari govoreći: ne boj se, Avrame, ja sam ti štit, i plata je tvoja vrlo velika.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A Avram reče: Gospode, Gospode, šta ćeš mi dati kad živim bez djece, a na kom će ostati moja kuća to je Elijezer ovaj Damaštanin?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Još reče Avram: eto meni nijesi dao poroda, pa će sluga rođen u kući mojoj biti moj našljednik.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A gle, Gospod mu progovori: neće taj biti našljednik tvoj, nego koji će izaći od tebe taj će ti biti našljednik.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Pa ga izvede napolje i reče mu: pogledaj na nebo i prebroj zvijezde, ako ih možeš prebrojiti. I reče mu: tako će biti sjeme tvoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I povjerova Avram Bogu, a on mu primi to u pravdu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I reče mu: ja sam Gospod, koji te izvedoh iz Ura Haldejskoga da ti dam zemlju ovu da bude tvoja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A on reče: Gospode, Gospode, po čemu ću poznati da će biti moja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče mu: prinesi mi junicu od tri godine i kozu od tri godine i ovna od tri godine i grlicu i golupče.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I on uze sve to, i rasiječe na pole, i metnu sve pole jednu prema drugoj; ali ne rasiječe ptica.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A ptice slijetahu na te mrtve životinje; a Avram ih odgonjaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A kad sunce bješe na zahodu, uhvati Avrama tvrd san, i gle, strah i mrak velik obuze ga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I Gospod reče Avramu: znaj zacijelo da će sjeme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj, pa će joj služiti, i ona će ih mučiti četiri stotine godina.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Ali ću suditi i narodu kojemu će služiti; a poslije će oni izaći s velikim blagom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A ti ćeš otići k ocima svojim u miru, i bićeš pogreben u dobroj starosti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A oni će se u četvrtom koljenu vratiti ovamo; jer grijesima Amorejskim još nije kraj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A kad se sunce smiri i kad se smrče, gle, peć se dimljaše, i plamen ognjeni prolažaše između onijeh dijelova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Taj dan učini Gospod zavjet s Avramom govoreći: sjemenu tvojemu dadoh zemlju ovu od vode Misirske do velike vode, vode Efrata,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Kenejsku, Kenezejsku i Kedmonejsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Hetejsku i Ferezejsku i Rafajsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Amorejsku i Hananejsku i Gergesejsku i Jevusejsku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga