1 A kad Avramu bi devedeset i devet godina, javi mu se Gospod i reče mu: ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I učiniću zavjet između sebe i tebe, i vrlo ću te umnožiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A Avram pade ničice. I Gospod mu još govori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Od mene evo zavjet moj s tobom da ćeš biti otac mnogim narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato se više nećeš zvati Avram, nego će ti ime biti Avraam, jer sam te učinio ocem mnogih naroda;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Daću ti porodicu vrlo veliku, i načiniću od tebe narode mnoge, i carevi će izaći od tebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A postavljam zavjet svoj između sebe i tebe i sjemena tvojega nakon tebe od koljena do koljena, da je zavjet vječan, da sam Bog tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I daću tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe zemlju u kojoj si došljak, svu zemlju Hanansku u državu vječnu, i biću im Bog.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I reče Bog Avramu: ti pak drži zavjet moj, ti i sjeme tvoje nakon tebe od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ovo je zavjet moj između mene i vas i sjemena tvojega nakon tebe, koji ćete držati: da se obrezuje između vas sve muškinje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A obrezivaćete okrajak tijela svojega, da bude znak zavjeta između mene i vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Svako muško dijete kad mu bude osam dana da se obrezuje od koljena do koljena, rodilo se u kući ili bilo kupljeno za novce od kojih god stranaca, koje ne bude od sjemena tvojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Da se obrezuje koje se rodi u kući tvojoj i koje se kupi za novce tvoje; tako će biti zavjet moj na tijelu vašem zavjet vječan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A neobrezano muško, kojemu se ne obreže okrajak tijela njegova, da se istrijebi iz naroda svojega, jer pokvari zavjet moj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I još reče Bog Avramu: a Saru ženu svoju ne zovi je više Sara nego neka joj bude ime Sara.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I ja ću je blagosloviti, i daću ti sina od nje; blagosloviću je, i biće mati mnogim narodima, i carevi narodima izaći će od nje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Tada pade Avram ničice, i nasmija se govoreći u srcu svojem: eda će se čovjeku od sto godina roditi sin? i Sari? eda će žena od devedeset godina roditi?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I Avram reče Bogu: neka živ bude Ismailo pred tobom!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče Bog: zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadjećeš mu ime Isak; i postaviću zavjet svoj s njim da bude zavjet vječan sjemenu njegovu nakon njega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i učiniću od njega velik narod.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 A zavjet svoj učiniću s Isakom kad ti ga rodi Sara, do godine u ovo doba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Bog izgovorivši otide od Avrama gore.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I Avram uze Ismaila sina svojega i sve koji se rodiše u domu njegovu i koje god bješe kupio za svoje novce, sve muškinje od domaćih svojih; i obreza okrajak tijela njihova u isti dan, kao što mu kaza Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A bješe Avramu devedeset i devet godina kad obreza okrajak tijela svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Ismailu sinu njegovu bješe trinaest godina kad mu se obreza okrajak tijela njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 U jedan dan obreza se Avram i sin mu Ismailo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I svi domašnji njegovi, rođeni u kući i kupljeni za novce od stranaca, biše obrezani s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga