1 Poslije toga dogodi se, te peharnik cara Misirskoga i hljebar skriviše gospodaru svojemu, caru Misirskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Faraon se razgnjevi na ta dva dvoranina, na starješinu nad peharnicima i na starješinu nad hljebarima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I baci ih u tamnicu u kući zapovjednika stražarskoga, gdje Josif bješe sužanj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A zapovjednik stražarski odredi im Josifa da ih služi; i bijahu dugo u tamnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I usniše san obojica u jednu noć, svaki po značenju svojega sna za sebe, i peharnik i hljebar cara Misirskoga, koji bijahu sužnji u tamnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sjutradan kad dođe Josif k njima, pogleda ih, a oni bjehu vrlo neveseli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pa zapita dvorane Faraonove, koji bijahu sužnji s njim u kući gospodara njegova, i reče: što ste danas lica nevesela?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A oni mu rekoše: san usnismo obojica, a nema ko da nam kaže šta znače. A Josif im reče: šta znače, nije li u Boga? ali pripovjedite mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I starješina nad peharnicima pripovjedi san svoj Josifu govoreći: snih, a preda mnom čokot;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I na čokotu bjehu tri loze, i napupi i procvate, i grožđe na njemu uzre;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A u ruci mi bješe čaša Faraonova, te pobrah zrelo grožđe i iscijedih ga u čašu Faraonovu, i dodadoh čašu Faraonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Josif mu reče: ovo znači: tri su loze tri dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Još tri dana, i Faraon brojeći svoje dvorane uzeće i tebe, i opet te postaviti u pređašnju službu, i opet ćeš mu dodavati čašu kao i pređe dok si mu bio peharnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali nemoj zaboraviti mene kad budeš u dobru, učini milost i pomeni za me Faraonu, i izvadi me iz ove kuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer su me ukrali iz zemlje Jevrejske, a ovdje nijesam ništa učinio da me bace u ovu jamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad vidje starješina nad hljebarima kako lijepo kaza san, reče Josifu: i ja snih, a meni na glavi tri kotarice bijele;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I u najgornjoj kotarici bijaše svakojakih kolača za Faraona, i ptice jeđahu iz kotarice na mojoj glavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Josif odgovori i reče: ovo znači: tri kotarice tri su dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Još tri dana, i Faraon brojeći dvorane svoje izbaciće te i objesiće te na vješala, i ptice će jesti s tebe meso.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad dođe treći dan, to bješe dan u koji se rodio Faraon, i učini Faraon gozbu svima slugama svojim, i naiđe među slugama svojim na starješinu nad peharnicima i na starješinu nad hljebarima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I povrati starješinu nad peharnicima u službu da dodaje čašu Faraonu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A starješinu nad hljebarima objesi, kao što kaza Josif.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I starješina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga