1 Ali Sara žena Avramova ne rađaše mu djece. A imaše robinju Misirku, po imenu Agaru.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Pa reče Sara Avramu: Gospod me je zatvorio da ne rodim; nego idi k robinji mojoj, ne bih li dobila djece od nje. I Avram prista na riječ Sarinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I Sara žena Avramova uze Agaru Misirku robinju svoju, i dade je za ženu Avramu mužu svojemu poslije deset godina otkako se nastani Avram u zemlji Hananskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I on otide k Agari, i ona zatrudnje; a kad vidje da je trudna, ponese se od gospođe svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Sara reče Avramu: uvreda moja pada na tebe; ja ti metnuh na krilo robinju svoju, a ona vidjevši da je trudna ponese se od mene. Gospod će suditi meni i tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Avram reče Sari: eto, robinja je tvoja u tvojim rukama, čini s njom što ti je volja. I Sara je stade zlostaviti, te ona pobježe od nje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ali anđeo Gospodnji nađe je kod studenca u pustinji, kod studenca na putu u Sur.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I reče joj: Agaro, robinjo Sarina, otkuda ideš, kuda li ideš? A ona reče: bježim od Sare gospođe svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A anđeo joj Gospodnji reče: vrati se gospođi svojoj i pokori joj se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Opet joj reče anđeo Gospodnji: umnožiću veoma sjeme tvoje, da se neće moći prebrojiti od množine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jošte joj reče anđeo Gospodnji: eto si trudna, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Ismailo; jer je Gospod vidio muku tvoju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A biće čovjek ubojica; ruka će se njegova dizati na svakoga a svačija na njega, i nastavaće na pogledu svoj braći svojoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Tada Agara prizva ime Gospoda koji govori s njom: ti si Bog, koji vidi. Jer govoraše: zar još gledam iza onoga koji me vidje?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Toga radi zove se studenac onaj studenac živoga koji me vidi; a on je između Kadisa i Varada.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I rodi Agara Avramu sina; i nadjede Avram sinu svojemu, kojega mu rodi Agara, ime Ismailo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A bješe Avramu osamdeset i šest godina kad mu Agara rodi Ismaila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga