1 A ovo su plemena sinova Nojevijeh, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi poslije potopa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Sinovi Jafetovi: Gamer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A sinovi Gamerovi: Ashanas i Rifat i Togarma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Od njih se razdijeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svojemu i po porodicama svojim, u narodima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A sinovi Husovi: Sava i Evila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dadan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Bješe dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A početak carstvu njegovu bješe Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad velik.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Patroseje i Hasmeje, odakle izađoše Filisteji i Gaftoreji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Hanan rodi Sidona, prvenca svojega, i Heta,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I Eveja i Arukeja i Aseneja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Aradeja i Samareja i Amateja. A poslije se rasijaše plemena Hananejska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I bjehu međe Hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Simu rodiše se sinovi, najstarijemu bratu Jafetovu, ocu svijeh sinova Everovijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Sinovi Simovi bjehu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A Everu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Falek, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja, a bratu njegovu ime Jektan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Odora i Evila i Deklu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Evala i Avimaila i Savu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi bjehu sinovi Jektanovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 To su porodice sinova Nojevijeh po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdijeliše narodi po zemlji poslije potopa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga