1 I otišav Josif javi Faraonu i reče: otac moj i braća moja s ovcama svojim i s govedima svojim i sa svijem što imaju dođoše iz zemlje Hananske, i evo ih u zemlji Gesemskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I uzev nekolicinu braće svoje, pet ljudi, izvede ih pred Faraona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Faraon reče braći njegovoj: kakvu radnju radite? A oni rekoše Faraonu: pastiri su sluge tvoje, i mi i naši stari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Još rekoše Faraonu: dođosmo da živimo kao došljaci u ovoj zemlji, jer nema paše za stoku tvojih sluga, jer je velika glad u zemlji Hananskoj; a sada dopusti da žive u zemlji Gesemskoj sluge tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Faraon reče Josifu: otac tvoj i braća tvoja dođoše k tebi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 U tvojoj je vlasti zemlja Misirska; na najboljem mjestu u ovoj zemlji naseli oca svojega i braću svoju, neka žive u zemlji Gesemskoj; i ako koje znaš između njih da su vrijedni ljudi, postavi ih nad mojom stokom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Poslije dovede Josif i Jakova oca svojega i izvede ga pred Faraona, i blagoslovi Jakov Faraona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Faraon reče Jakovu: koliko ti ima godina?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Odgovori Jakov Faraonu: meni ima sto i trideset godina, kako sam došljak. Malo je dana života mojega i zli su bili, niti stižu vijeka otaca mojih, koliko su oni živjeli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I blagosloviv Jakov Faraona otide od Faraona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Josif naseli oca svojega i braću svoju, i dade im dobro u zemlji Misirskoj na najboljem mjestu te zemlje, u zemlji Rameskoj, kao što zapovjedi Faraon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I hranjaše Josif hljebom oca svojega i braću svoju i sav dom oca svojega do najmanjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali nesta hljeba u svoj zemlji, jer glad bijaše vrlo velika, i uzmuči se zemlja Misirska i zemlja Hananska od gladi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I pokupi Josif sve novce što se nalažahu po zemlji Misirskoj i po zemlji Hananskoj za žito koje kupovahu, i slagaše novce u kuću Faraonovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A kad nesta novaca u zemlji Misirskoj i u zemlji Hananskoj, stadoše svi Misirci dolaziti k Josifu govoreći: daj nam hljeba; zašto da mremo kod tebe, što novaca nema?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Josif im govoraše: dajte stoku svoju, pa ću vam dati hljeba za stoku, kad je nestalo novaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I dovođahu stoku svoju k Josifu, i Josif im davaše hljeba za konje i za ovce i za goveda i za magarce. Tako ih prehrani onu godinu hljebom za svu stoku njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A kad prođe ona godina, stadoše opet dolaziti k njemu druge godine govoreći: ne možemo tajiti od gospodara svojega, ali je novaca nestalo, i stoka koju imasmo u našega je gospodara; i nije ostalo ništa da donesemo gospodaru svojemu osim tjelesa naših i njiva naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zašto da mremo na tvoje oči? evo i nas i naših njiva; kupi nas i njive naše za hljeb, da s njivama svojim budemo robovi Faraonu, i daj žita da ostanemo živi i ne pomremo i da zemlja ne opusti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tako pokupova Josif Faraonu sve njive u Misiru, jer Misirci prodavahu svaki svoju njivu, kad glad uze jako mah među njima. I zemlja posta Faraonova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A narod preseli u gradove od jednoga kraja Misira do drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Samo ne kupi svešteničkih njiva; jer Faraon odredi dio sveštenicima, i hranjahu se od svojega dijela, koji im dade Faraon, te ne prodaše svojih njiva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Josif reče narodu: evo kupih danas vas i njive vaše Faraonu; evo vam sjemena, pa zasijte njive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A što bude roda, daćete peto Faraonu, a četiri dijela neka budu vama za sjeme po njivama i za hranu vama i onijema koji su po kućama vašim i za hranu djeci vašoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A oni rekoše: ti si nam život sačuvao; neka nađemo milost pred gospodarem svojim da budemo robovi Faraonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I postavi Josif zakon do današnjega dana za njive Misirske da se daje peto Faraonu; samo njive svešteničke ne postaše Faraonove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A djeca Izrailjeva življahu u zemlji Misirskoj u kraju Gesemskom, i držahu ga, i narodiše se i namnožiše se veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Jakov poživje u zemlji Misirskoj sedamnaest godina; a svega bi Jakovu sto i četrdeset i sedam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A kad se približi vrijeme Izrailju da umre, dozva sina svojega Josifa, i reče mu: ako sam našao milost pred tobom, metni ruku svoju pod stegno moje, i učini mi milost i vjeru, nemoj me pogrepsti u Misiru;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Nego neka ležim kod otaca svojih; i ti me odnesi iz Misira i pogrebi me u grobu njihovu. A on reče: učiniću kako si kazao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I reče mu Jakov: zakuni mi se. I on mu se zakle. I pokloni se Izrailj preko uzglavlja od odra svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga