1 A Dina kći Lijina, koju rodi Jakovu, izađe da gleda djevojke u onom kraju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A ugleda je Sihem, sin Emora Evejina, kneza od one zemlje, i uze je i leže s njom i osramoti je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I prionu srce njegovo za Dinu kćer Jakovljevu, i djevojka mu omilje, i on joj se umiljavaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče Sihem Emoru ocu svojemu govoreći: oženi me ovom djevojkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Jakov ču da je osramotio Dinu kćer njegovu; a sinovi njegovi bijahu u polju sa stokom njegovom, i Jakov oćutje dokle oni ne dođu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Emor otac Sihemov izide k Jakovu da se razgovori s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad dođoše sinovi Jakovljevi iz polja i čuše šta je bilo, žao bi ljudima vrlo i razgnjeviše se veoma, što učini sramotu Izrailju obležav kćer Jakovljevu, kako ne bi valjalo činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada im reče Emor govoreći: sin moj Sihem srcem prionu za vašu kćer; podajte mu je za ženu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I oprijateljite se s nama; kćeri svoje udajite za nas i kćerima našim ženite se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pa živite s nama, i zemlja će vam biti otvorena; nastanite se i trgujte i držite baštine u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče Sihem ocu djevojčinu i braći joj: da nađem milost pred vama, i daću što mi god kažete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ištite mi koliko god hoćete uzdarja i dara, ja ću dati što god kažete; samo mi dajte djevojku za ženu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A sinovi Jakovljevi odgovoriše Sihemu i Emoru ocu njegovu prijevarno, jer osramoti Dinu sestru njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I rekoše im: ne možemo to učiniti ni dati sestre svoje za čovjeka neobrezana, jer je to sramota nama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nego ćemo vam učiniti po volji, ako ćete se izjednačiti s nama i obrezati sve muškinje između sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Onda ćemo udavati svoje kćeri za vas i ženićemo se vašim kćerima, i postaćemo jedan narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako li ne pristanete da se obrežete, mi ćemo uzeti svoju djevojku i otići ćemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I po volji biše riječi njihove Emoru i Sihemu sinu Emorovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I momak ne oklijevaše učiniti to; jer mu kći Jakovljeva omilje veoma; i on bješe najviše poštovan između svijeh u kući oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I otide Emor i sin mu Sihem na vrata grada svojega, i rekoše građanima govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ovi ljudi hoće mirno da žive s nama, da se nastane u ovoj zemlji i da trguju po njoj; a evo zemlja je široka i za njih; pa ćemo se kćerima njihovijem ženiti i svoje ćemo kćeri udavati za njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali će tako pristati da žive s nama i da postanemo jedan narod, ako se sve muškinje među nama obreže, kao što su oni obrezani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Njihova stoka i njihovo blago i sva goveda njihova neće li biti naša? složimo se samo s njima, pa će ostati kod nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I koji god izlažahu na vrata grada njegova, svi poslušaše Emora i Sihema sina njegova; i obreza se sve muškinje, svi koji izlažahu na vrata grada njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A treći dan kad oni bijahu u bolovima, uzeše dva sina Jakovljeva, Simeun i Levije, braća Dinina, svaki svoj mač i uđoše slobodno u grad i pobiše sve muškinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ubiše i Emora i sina mu Sihema oštrim mačem, i uzevši Dinu iz kuće Sihemove otidoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada dođoše sinovi Jakovljevi na pobijene, i oplijeniše grad, jer u njemu bi osramoćena sestra njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I uzeše ovce njihove i goveda njihova i magarce njihove, što god bješe u gradu i što god bješe u polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I sve blago njihovo, i svu djecu i žene njihove pohvataše i odvedoše, i što god bješe u kojoj kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A Jakov reče Simeunu i Leviju; smetoste me, i omraziste me narodu ove zemlje, Hananejima i Ferezejima; u mene ima malo ljudi, pa ako se skupe na me, hoće me ubiti te ću se istrijebiti ja i dom moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A oni rekoše: zar sa sestrom našom da rade kao s kurvom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga