1 A Bog reče Jakovu: ustani, idi gore u Vetilj i ondje stani; i načini ondje žrtvenik Bogu, koji ti se javio kad si bježao od Isava brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Jakov reče porodici svojoj i svijema koji bijahu s njim: bacite tuđe bogove što su u vas, i očistite se i preobucite se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pa da se dignemo i idemo gore u Vetilj, da načinim ondje žrtvenik Bogu, koji me je čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dadoše Jakovu sve bogove tuđe koji bijahu u njihovijem rukama, i oboce, koje imahu u ušima; i Jakov ih zakopa pod hrastom kod Sihema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom otidoše. A strah Božji dođe na gradove koji bijahu oko njih, te se ne digoše u potjeru za sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Jakov i sva čeljad što bijaše s njim dođoše u Luz u zemlji Hananskoj, a to je Vetilj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ondje načini žrtvenik, i nazva ono mjesto: Bog Vetiljski, jer mu se ondje javi Bog, kad je bježao od brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada umrije Devora dojkinja Revečina, i pogreboše je ispod Vetilja pod hrastom, koji nazva Jakov Alon-Vakut.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I javi se Bog Jakovu opet, pošto izide iz Padan-Arama, i blagoslovi ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I reče mu Bog: ime ti je Jakov; ali se otsele nećeš zvati Jakov, nego će ti ime biti Izrailj. I nadjede mu ime Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I još mu reče Bog: ja sam Bog svemogući; rasti i množi se; narod i mnogi će narodi postati od tebe, i carevi će izaći iz bedara tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I daću ti zemlju koju sam dao Avramu i Isaku, i nakon tebe sjemenu tvojemu daću zemlju ovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Potom otide od njega Bog s mjesta gdje mu govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Jakov metnu spomenik na istom mjestu gdje mu Bog govori; spomenik od kamena, i pokropi ga kropljenjem, i preli ga uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Jakov prozva mjesto gdje mu govori Bog Vetilj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I otidoše od Vetilja. A kad im osta još malo puta do Efrate, porodi se Rahilja, i bješe joj težak porođaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad se veoma mučaše, reče joj babica: ne boj se, imaćeš još jednoga sina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A kad se rastavljaše s dušom te umiraše, nazva ga Venonija; ali mu otac nadjede ime Venijamin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I umrije Rahilja, i pogreboše je na putu koji ide u Efratu, a to je Vitlejem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I metnu Jakov spomenik na grob njezin. To je spomenik na grobu Rahiljinu do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Odatle otišav Izrailj razape šator svoj iza kule Migdolederske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I kad Izrailj življaše u onoj zemlji, otide Ruvim i leže s Valom inočom oca svojega. I to doču Izrailj. A imaše Jakov dvanaest sinova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sinovi Lijini bjehu: Ruvim prvenac Jakovljev, i Simeun i Levije i Juda i Isahar i Zavulon;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A sinovi Rahiljini: Josif i Venijamin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A sinovi Vale robinje Rahiljine: Dan i Neftalim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A sinovi Zelfe robinje Lijine: Gad i Asir. To su sinovi Jakovljevi, koji mu se rodiše u Padan-Aramu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Jakov dođe k Isaku ocu svojemu u Mamriju u Kirijat-Arvu, koje je Hevron, gdje Avram i Isak bijahu došljaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A Isaku bješe sto i osamdeset godina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I onemoćav umrije Isak, i bi pribran k rodu svojemu star i sit života; i pogreboše ga Isav i Jakov sinovi njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga