1 A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pa rekoše među sobom: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I bjehu im opeke mjesto kamena i smola zemljana mjesto kreča.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovječiji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče Gospod: gle, narod jedan, i jedan jezik u svijeh, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ovo je pleme Simovo: bijaše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine poslije potopa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A rodiv Arfaksada poživje Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A Arfaksad poživje trideset i pet godina, i rodi Salu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A rodiv Salu poživje Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A Sala poživje trideset godina, i rodi Evera;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A rodiv Evera poživje Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Ever poživje trideset i četiri godine, i rodi Faleka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A rodiv Faleka poživje Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Falek poživje trideset godina i rodi Ragava;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A rodiv Ragava poživje Falek dvjesta i devet godina, rađajući sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Ragav poživje trideset i dvije godine i rodi Seruha;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A rodiv Seruha poživje Ragav dvjesta i sedam godina, rađajući sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Seruh poživje trideset godina, i rodi Nahora;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A rodiv Nahora poživje Seruh dvjesta godina, rađajući sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A Nahor poživje dvadeset i devet godina, i rodi Taru;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A rodiv Taru poživje Nahor sto i devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A Tara poživje sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I umrije Aran prije Tare oca svojega na postojbini svojoj, u Uru Haldejskom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj bješe ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 A Sara bješe nerotkinja, i ne imaše poroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aranova, unuka svojega, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega; i pođoše zajedno iz Ura Haldejskoga da idu u zemlju Hanansku, i dođoše do Harana, i ondje se nastaniše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 I poživje Tara svega dvjesta i pet godina; i umrije Tara u Haranu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga