1 Molim vas dakle ja sužanj u Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašemu zvanju u koje ste pozvani,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Sa svakom poniznošću i krotošću, s trpljenjem, trpeći jedan drugoga u ljubavi,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jedno tijelo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
5 Jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Jedan Bog i otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A svakome se od nas dade blagodat po mjeri dara Hristova.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
8 Zato govori: izišavši na visinu zaplijenio si plijen, i dade dare ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A što iziđe, šta je, osim da i siđe u najdonja mjesta zemlje?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Koji siđe to je onaj koji i iziđe više sviju nebesa da ispuni sve.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
12 Da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristova;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
13 Dokle dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje sina Božijega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta visine Hristove;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
14 Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke, u laži čovječijoj, putem prijevare;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Hristos.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
16 Iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakijem zglavkom, da jedno drugome pomaže dobro po mjeri svakoga uda, i čini da raste tijelo na popravljanje samoga sebe u ljubavi.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
17 Ovo dakle govorim i svjedočim u Gospodu da više ne hodite kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svojega,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
18 Koji imaju smisao tamom pokriven, i udaljeni su od života Božijega za neznanje koje je u njima, za okamenjenje srca svojijeh;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Koji ostavivši poštenje predadoše se besramnosti, na činjenje svake nečistote i lakomstva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Ali vi tako ne poznaste Hrista;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jer ga čuste i u njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Da odbacite, po prvome življenju, staroga čovjeka, koji se raspada u željama prevarljivijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I da se obnovite duhom uma svojega,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I obučete u novoga čovjeka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Zato odbacite laž, i govorite istinu svaki sa svojijem bližnjijem; jer smo udi jedan drugome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Gnjevite se i ne griješite; sunce da ne zađe u gnjevu vašemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Niti dajite mjesta đavolu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojima da ima šta davati potrebnome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Nikakva rđava riječ da ne izlazi iz usta vašijeh, nego samo što je dobro za napredovanje vjere, da da blagodat onima koji slušaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 I ne ožalošćavajte svetoga Duha Božijega, kojijem ste zapečaćeni za dan izbavljenja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Svaka gorčina, i gnjev, i ljutina, i vika i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga